Sıkça Sorulan Sorular

Bilgi, uçaklar gibi yüksekten uçar...

En çok sorulan sorular


Üyelik aidatı nasıl hesaplanır?
Üyelik aidatı İş/Uçuş Tazminatı ve Kıdem Tazminatı toplamının %1,5 ‘idir.
Yüksek lisans veya doktora eğitimlerini tamamladığımda kıdemin basamağım nasıl artar?
Toplu İş Sözleşmesi Madde 22 C bendine göre Halen çalışmakta olan personelden, mezun oldukları okulun bir üst derecesindeki tahsilini tamamlayıp bu yeni tahsiline dair diploma ibraz edenlere, mezuniyet belgesi veya diploma ibraz ettiği tarihte her iki tahsil derecesi arasında mevcut olan giriş kademe farkı kadar kademesi yükseltilerek intibakı yapılır.
Deneme süresi kaç aydır?
Deneme süresi 3 aydır.
İşveren hangi hallerde iş sözleşmemi fesih edebilir?
İşveren Toplu İş Sözleşmesi 25. Madde de sayılan haller durumunda işveren iş sözleşmesini haklı gerekçe ile fesih edebilir. İlgili madde aşağıda yer almaktadır. Personelin iş sözleşmesinin bildirimsiz feshedilmek suretiyle bir daha Ortaklığa alınmamak üzere Ortaklıkla ilişkisinin kesilmesidir. İş Kanunu’nun 25/ll maddesinde sayılan haller saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan hallerde de işten çıkarma cezası verilir. Ortaklığın veya Ortaklık personeli yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmek veya davranışlarda bulunmak, Ortaklık veya Ortaklık personeli hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunmak, İşyerinde kumar oynamak veya oynatmak, Ortaklık personeline sataşmak veya müessir fiil işlemek (tahrik halinde bir alt ceza verilebilir), Ortaklık veya müşterilerine ait araç ve gereçleri veya makinaları bilerek zarara uğratmak, Kaçakçılık yapmak veya bu gibi fiilleri işleyenlere yataklık yapmak, teşvik etmek, Ortaklık personeline veya müşterilere ahlak ve adaba aykırı hal ve hareketler veya tekliflerde bulunmak, Kıymetli evrakta veya resmi belgelerde veya Ortaklık kıymetli formlarında veya diğer belgelerde tahrifat yapmak, kullanılmış kıymetli evrak ve pulları menfaat kasdıyla tekrar kullanmak, Yukarıda sayılanlara benzer ölçüde davranışlar.
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yılda iki dönemde belirlenen kıdem tazminatı tavanı tutarı önce yıl, ay ve gün olarak hesaplanır sonrasında fiili olarak çalışılan yıl, ay ve gün ile çarpılarak bulunur.
Ücret zammı neye göre hesaplanıyor?
Ücret zammı ara dönemde yapılan protokoller hariç Toplu İş Sözleşmesi Madde 32 de belirtilen dönemlerde belirtilen usuller uyarınca yapılır.
Ücret zammı ile hangi maaş kalemleri zamlanıyor?
Ücret zammı İş/Uçuş Tazminatı, Kıdem Tazminatı, Vardiya primleri, Sosyal yardımlar, prim ve tazminatlara yapılır. Bu kalemlerden hariç olan diğer bordro kalemleri ise zamlanan kalemler baz alınarak hesaplandığı için otomatik olarak zamlanmaktadır.
Hangi hallerde vardiya priminden kesinti olur?
Toplu İş Sözleşmesi Madde 33’e göre Vardiya primi, aylık fiili çalışma karşılığı verilir. Hafta tatili (vardiya gereği kullanılan tatil), genel tatil, ulusal bayram, erkek personelin kullandığı doğum izni, evlenme izni, ölüm izni ve yıllık ücretli izin dışındaki işe gelememe hallerinde vardiya primi ödenmez.
Hangi hallerde ek vardiya priminden kesinti olur?
Toplu İş Sözleşmesi Madde 33’e göre Hafta Tatili Çalışma Primi (Ek Vardiya Primi), yıllık izin hariç her türlü izinler ile gerekçesiz olarak işe gelmeme durumlarında kıstelyevm usulü ödenir.
Ek Vardiya Primi nasıl hesaplanır?
Toplu İş Sözleşmesi Madde 33’e göre Ortaklıkta vardiyalı düzende çalışan personele, planlanan sayıda hafta tatilinde (Pazar günü) fiilen çalışmaları karşılığında Hafta Tatili Çalışma Primi (Ek Vardiya Primi) olarak iş tazminatlarının % 25'i tutarında Hafta Tatili Çalışma Primi (Ek Vardiya Primi) ödenir.
İkramiye ne zaman ödenir?
Toplu İş Sözleşmesi Madde 34’e göre ikramiye her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarını takip eden ayın 8’inde ödenir.
İkramiye nasıl hesaplanır?
Toplu İş Sözleşmesi Madde 34’e göre ikramiye Toplu İş Sözleşmesi EK-1’deki Kıdem Ücret cetvelindeki aylık ücret, EK-2’deki İş Tazminat Cetvelindeki veya EK-3’deki Uçuş Tazminat Cetvelindeki aylık ücretlerinin toplamı üzerinden hesaplanır.
Uçuş ve Kabin ekibi personeli Ana Üs ve Geçici Üs tanımları ve planlama koşulları nelerdir?SSS ın cevapları içeriğinde TİS gereklilikleri yanı sıra SHT-FTL içeriğinde ilgili referans ve tanımlamalara da bilgi ve karşılaştırma yapılabilmesi için yer verilmiş olup geçerli olan uygulama 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu güvencesi ile imza altına alınmış ve tarafların yükümlülüğü altında bulunan TİS ile sınırlandırılmış ve çalışan lehine olan uygulamalardır.

Madde 95 içeriğinde sınırlandırılmamış hususlar için ilgili SHGM Mevzuatları geçerlidir.

28.Dönem Toplu İş Sözleşmesi

Madde 95 : KOKPİT VE KABİN PERSONELİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
2. GENEL HÜKÜMLER
b) Ortaklık her bir uçucu ekip üyesi için bir ana üs belirler. Ortaklığın ulusal sivil havacılık mevzuatına uymak şartı ile belirlediği birden fazla ana üssü var ise, uçucu ekipler sadece bir ana üste görevlendirilebilirler. Halen çalışmakta olan uçucu ekipler için ana üs, Ortaklıkta göreve başladıkları il olarak kabul edilecektir. Personelin iş sözleşmesine bu il açıkça yazılır.

c) İşveren, Ortaklığın birden fazla ana üssü var ise, sendika üyesi uçucu ekipleri, görev yaptıkları ana üs dışındaki il'e sadece personelin şahsi yazılı olurları ile tayin etmeyi kabul eder.


3.GÖREV SINIRLAMALARI
b)Geçici üs için görev süresi her bir uçucu ekip üyesi için bir takvim yılında, 90 gün aralıklarla olmak, bir seferde 30 günden fazla olmamak şartıyla 75 günü aşamaz. Konaklama ve geçici üs görevlerinin toplamı bir takvim yılında 180 günü aşamaz.
SHT – FTL Rev.02 , MADDE 4 – (1),Tanımlar ve kısaltmalar

b) Ana üs: İlgili ekip üyesinin genel olarak bir görev süresine veya görev süreleri serisine başladığı veya son verdiği ve normal koşullar altında işleticinin ilgili ekip üyesinin konaklamasından sorumlu olmadığı, işletici tarafından ekip üyesine tayin edilen mahalli,

n) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) Geçici üs: Ana üs dışında, uçuş harekâtının devamlılığı için, ekip üyesinin uçuş görev süresinin başlayıp sona erdiği ve ekip üyesine işleticinin uygun konaklama tesisi veya geçici konaklama tesisi ve iaşe imkânı sağlamakla yükümlü olduğu, ekiplerin geçici bir süre kalacağı ve aynı zamanda işleticinin filosunda yer alan asgari bir hava aracının konuşlandığı işleticiler tarafından tayin edilen yurt içi ve/veya yurt dışındaki mahali,

SHT – FTL Rev.02 , KISIM 2 – TİCARİ HAVA TAŞIMA OPERASYONLARI IR – ORO.FTL.200, CS FTL.1.200

İşletici, her bir ekip üyesi için bir ana üs tayin edecektir.

(a) Ana üs, yüksek düzeyde devamlılık tayin edilmiş tek bir havaalanıdır.

(b) Ana üs’sün değişmesi halinde, yeni ana üs’te göreve başlanması öncesindeki tazeleme amaçlı uzatılmış ilk dinlenme süresi, 3 yerel gece dâhil olmak üzere 72 saate çıkarılır. Eski ana üs ile yeni ana üs arasındaki seyahat süresi konumlandırmadır.

GM1 CS FTL.1.200

Uçuş ve Kabin ekibi personelinin Adaletli uçuş planlaması gereği nerede tanımlıdır? Uygulama kapsamında Ortaklık yükümlülükleri nelerdir?

28.Dönem Toplu İş Sözleşmesi
2. GENEL HÜKÜMLER
d) Uçucu ekip planlamalarında adaletli bir uçuş planlaması yapılması esastır. İşveren Sendika tarafından istendiği takdirde uçucu ekip üyelerinin aylık, 3 aylık, yıllık uçuş görev süreleri, uçuş süreleri, boş günleri, dinlenme süreleri ile ilgili planlanmış ve gerçekleştirilmiş planlama bilgilerini en geç 7 gün içinde vermek zorundadır.

 SHT – FTL Rev.02 , AMC1 ORO.FTL.110

Uçuş programının oluşturulması/planlanması esnasında aşağıda yer alan kıstaslara dikkat edilmelidir:

(a) Uçuş programının oluşturulması/planlanması ekip üyesinin uyuma ve uygun seviyede dikkatlilik halini muhafaza etme becerisi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Elverişli bir görev listesi oluştururken işletici, ticari ihtiyaçlar ve münferit ekip üyelerinin verimli çalışma kapasitesi arasında adil bir denge yakalamalıdır. Görev çizelgeleri, görev alan kişiler arasında çalıştığı süre ile uygun olarak dengeli bir şekilde oluşturulmalıdır.

(b) Uçuş programları, uçuşların izin verilen azami uçuş görev süresi dâhilinde tamamlanmalarına imkân vermeli ve uçuş görev çizelgeleri uçuş öncesi görevler, taksi, uçuş ve sektörler arası hazırlık süreleri için ihtiyaç duyulan zamanı hesaba katmalıdır. Görev sürelerinin planlanmasında göz önünde bulundurulması gereken diğer faktörler şunlardır:

(1) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) Gündüz/gece görevlerinin değiştirilmesi, doğudan-batıya veya batıdan-doğuya zaman dilimi geçişlerinin değiştirilmesi, ekip üyelerinin belirlenmiş uyku/çalışma paternleri ciddi bir şekilde sekteye uğrayacak şekilde konumlandırılması gibi istenmeyen uygulamaları engelleyecek çalışma paternlerinin tahsis edilmesi;

(2) Bilhassa çok zaman diliminden geçen uzun uçuşlar sonrasında olmak üzere yeterli dinlenme sürelerinin planlanması;

(3) Tazeleme amaçlı uzatılmış dinlenme sürelerinin planlanmasıyla görev çizelgelerinin yeterince önceden hazırlanması ve yeterli görev öncesi dinlenmenin planlanması için ekip üyelerinin yeterince önceden haberdar edilmesi.
Boş gün/Tek Boş Gün IBB,IBC,IBE/IBD tanımları ve uygulanma koşulları nelerdir?

IBB Değiştirilemez Boş günü, IBC Ortaklığın BID Uygulaması Sistemi üzerinde belirlenen koşullarla personel tarafından 1 ay önceden talep edilmiş planlaması yapılmış Değiştirilemez Boş günü, IBE/IBD Ekip Aylık Planlama tarafından Yıllık 96 gün boş tamamlama ve/veya mevzuat açısından programın limitler dahilinde sürekliliğini sağlayabilmek açısından verilmiş değiştirilebilir boş süreyi tanımlamaktadır.

Uygulanma koşulları Mevzuat ve Yasal gereklilik (TİS) açısından referansları ile aşağıda verilmektedir.

28.Dönem Toplu İş Sözleşmesi
Madde 95 : KOKPİT VE KABİN PERSONELİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

4- DİNLENME ve BOŞ SÜRELER

a)Uçucu ekiplere boş süre olarak bir takvim ayında 8 adet boş takvim günü verilir. Bu boş günler 2+2+2+1+1 şeklinde planlanır ve takvim ayı içine dengeli olarak dağıtılır. Aylık uçuş planlamalarında belirtilen bu boş günlerin yeri ay içinde değiştirilemez. Bir takvim ayında görev planlanamayan gün sayısı ile orantılı kaç adet boş gün verileceği EK-5’ deki çizelgede gösterilmiştir. Yedek ekip (RR) görevi verilen uçucu ekiplere, hiçbir uçuş görevi verilmediği takdirde, uçucu ekiplerin yedek ekip (RR) olarak görevli olduğu gün, boş gün olarak kabul edilmez. Boş günler uçuş programlarında boş gün kodları ile gösterilir. Değiştirilemez boş günlerde uçucu personele herhangi bir görev verilemez.

b) Uçucu ekiplere, planlamada bir takvim ayında verilmesi gereken tek boş günleri takip eden takvim gününde, ana üste, yerel saatle imza saati saat 06.00 lokal'den önce başlayan hiçbir görev verilemez.

EK-5

EK-5


SHT – FTL Rev.02 , Council Directive 2000/79/EC

Boş gün (Değişik: 26.12.2016 tarih - 52217814-010.07/727 sayı)

Bu Talimatta tanımlanan amaç doğrultusunda ekip üyelerine işletmeler tarafından verilecek boş günlere yönelik uygulamaların;
a) Her bir takvim ayı için asgari 7 yerel gün, ve
b) Her bir takvim yılı için asgari 96 yerel gün olacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
c) Boş günler, çalışılan gün sayısı ile orantılı olarak verilir.

MADDE 4 – (1),Tanımlar ve kısaltmalarg) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı)
Tek boş gün: Önceden tebliğ edilen, bir günden ve iki yerel geceden oluşan, tüm görevlerden ve nöbet görevinden muaf olunan süredir. Dinlenme süresi, boş gün kapsamına dâhil edilebilir.

 

Çalışılan gün GMT/UTC (Coordinated Universal Time) tanımı ve uygulaması nedir?

THY AO DDMS SİSTEMİ LS.10.18.002 | Revizyon 01 Uyumluluk ve Yönetim Sistemleri Tanımlar ve Kısaltmalar Listesi tanımı;

Universal Time Coordinated (UTC): Uluslararası Koordine Edilmiş Zaman

Türkiye Saati ya da kısaltmasıyla TSİ, Türkiye'de geçerli olan zamandır. Ülkede sabit olarak UTC+3 zamanı kullanılmaktadır. Geçmişte kullanılan yaz saati uygulamasına 8 Eylül 2016'da son verilmiş, kışın da yaz saati kullanılacak şekilde ülkenin resmî saati UTC+2'den UTC+3'e sabitlenmiştir.

28.Dönem Toplu İş Sözleşmesi
Madde 95 : KOKPİT VE KABİN PERSONELİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

3- GÖREV SINIRLAMALARI

d)Uçucu ekipleri ana üste UTC gün tanımı süresi içinde sadece tek bir uçuş görev süresi, tek bir simulator, tek bir nöbet görevi veya tek bir eğitim görevi başlatılabilir.

 

SHT – FTL Rev.02
kk) Yerel gece: Yerel saatle 22.00 ila 08.00 arasına tekabül eden 8 saatlik süreyi,
ll) Yerel gün: Yerel saatle 00.00’da başlayan 24 saatlik süreyi,

ifade eder.

Uçuş ve Kabin ekibi personelinin SHT-FTL mevzuatında tanımlı çalışma sürelerini yasal kapsamda bulunan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hangi maddeleri ile sınırlamıştır?

28.Dönem Toplu İş Sözleşmesi
Madde 95 : KOKPİT VE KABİN PERSONELİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ
ile Uçuş ve Kabin ekibi personelinin SHT-FTL mevzuatında tanımlı çalışma süreleri 3- GÖREV SINIRLAMALARI alt başlığı altında THY AO ve Yetkili Sendika HAVA İŞ arasında 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu güvencesi ile imza altına alınmış ve tarafların yükümlülüğü altındadır.

Uçuş ve Kabin ekibi personelin yasal çalışma süreleri hangi dokümanlarda tanımlıdır?
28.Dönem Toplu İş Sözleşmesi
Madde 95 : KOKPİT VE KABİN PERSONELİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ 
ile Uçuş ve Kabin ekibi personelinin SHT-FTL mevzuatında tanımlı çalışma süreleri 3- GÖREV SINIRLAMALARI alt başlığı altında THY AO ve Yetkili Sendika HAVA İŞ arasında 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu güvencesi ile imza altına alınmış ve tarafların yükümlülüğü altındadır.

SHT – FTL Rev.02 , Uçuş ve görev süreleri IR – ORO.FTL.210

(a) Herhangi bir ekip üyesinin görevlendirildiği toplam görev süresi aşağıdakileri aşmayacaktır:

(1) Birbirini izleyen herhangi 7 gün içerisinde 60 görev saati;

(2) Birbirini izleyen herhangi 14 gün içerisinde 110 görev saati ve

(3) Birbirini izleyen herhangi 28 gün içerisinde 190 görev saati, o süre boyunca uygulanabildiği ölçüde eşit oranda yayılmış.

(4) Herhangi bir takvim yılı içerisinde 2000 görev saati.

(b) Münferit ekip üyesinin görevli ekip üyesi olarak görevlendirildiği sektörlerin toplam uçuş süresi aşağıdakileri aşmayacaktır:

(1) Birbirini izleyen herhangi 28 gün içerisinde 100 saatlik uçuş süresi;

(2) Herhangi bir takvim yılı içerisinde 900 saatlik uçuş süresi; (01.01.2019 tarihinden itibaren yürülüğe girecektir.)

(3) Birbirini izleyen herhangi 12 takvim ayı içerisinde 1000 saatlik uçuş süresi.

(c) Uçuş sonrası görevi, görev süresi olarak işleyecektir. İşletici, uçuş sonrası görevlerine ilişkin asgari süre zarfını işletme el kitabında belirtecektir.

AMC1 ORO.FTL.210(c)

İşletici, uçuş sonrası görev sürelerini, operasyon türünü, hava aracının boyutunu ve tipini ve havaalanındaki koşulları hesaba katarak belirlemelidir.
Uçuş ve Kabin ekibi personelinin GÜNLÜK azami uçuş ve görev süreleri nedir?

CS FTL 1.205(c)(1)(i) 01.01.2019

Uçuş Görev Süresi (UGS) 4 sektör ile sınırlıdır.

SHT – FTL Rev.02 , IR – ORO.FTL.205 Uçuş Görev Süresi (UGS)

(b) Azami günlük UGS

(1) İntibak edilmiş ekip üyelerine yönelik uzatmalar kullanılmadan azami günlük Uçuş Görev Süresi (UGS) Tablo – 2 doğrultusunda olacaktır:

(2) Ekip üyelerinin bilinmeyen intibak halinde olduğu durumlarda azami günlük Uçuş Görev Süresi (UGS) Tablo – 3 doğrultusunda olacaktır:

(3) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) Ekip üyelerinin bilinmeyen intibak halinde olduğu ve işleticinin bir FRM uygulamış olduğu durumlarda azami günlük Uçuş Görev Süresi (UGS) Tablo – 4 doğrultusunda olacaktır:


Uçuş ve Kabin ekibi personelinin HAFTALIK azami uçuş ve görev süreleri nedir?

SHT – FTL Rev.02 , Uçuş ve görev süreleri IR – ORO.FTL.210

(a) Herhangi bir ekip üyesinin görevlendirildiği toplam görev süresi aşağıdakileri aşmayacaktır:

(1) Birbirini izleyen herhangi 7 gün içerisinde 60 görev saati
Uçuş ve Kabin ekibi personelinin AYLIK azami uçuş ve görev süreleri nedir?

SHT – FTL Rev.02 , Uçuş ve görev süreleri IR – ORO.FTL.210

(a) Herhangi bir ekip üyesinin görevlendirildiği toplam görev süresi aşağıdakileri aşmayacaktır:

(2) Birbirini izleyen herhangi 14 gün içerisinde 110 görev saati ve

(3) Birbirini izleyen herhangi 28 gün içerisinde 190 görev saati, o süre boyunca uygulanabildiği ölçüde eşit oranda yayılmış

(b) Münferit ekip üyesinin görevli ekip üyesi olarak görevlendirildiği sektörlerin toplam uçuş süresi aşağıdakileri aşmayacaktır:

(1) Birbirini izleyen herhangi 28 gün içerisinde 100 saatlik uçuş süresi
Uçuş ve Kabin ekibi personelinin YILLIK azami uçuş ve görev süreleri nedir?

SHT – FTL Rev.02 , Uçuş ve görev süreleri IR – ORO.FTL.210

(a) Herhangi bir ekip üyesinin görevlendirildiği toplam görev süresi aşağıdakileri aşmayacaktır:

 (4) Herhangi bir takvim yılı içerisinde 2000 görev saati.

(b) Münferit ekip üyesinin görevli ekip üyesi olarak görevlendirildiği sektörlerin toplam uçuş süresi

(2) Herhangi bir takvim yılı içerisinde 900 saatlik uçuş süresi; (01.01.2019 tarihinden itibaren yürülüğe girecektir.)

(3) Birbirini izleyen herhangi 12 takvim ayı içerisinde 1000 saatlik uçuş süresi.

(c) Uçuş sonrası görevi, görev süresi olarak işleyecektir. İşletici, uçuş sonrası görevlerine ilişkin asgari süre zarfını işletme el kitabında belirtecektir.

Pass (Konumlandırma) uçuşu görev süresi tanımı nedir? Uygulama nerede tanımlıdır?

SHT – FTL Rev.02, IR – ORO.FTL.215 Konumlandırma

İşleticinin ekip üyesini konumlandırması halinde aşağıdakiler geçerli olacaktır:

(a) (Değişik: 26.12.2016 tarih - 52217814-010.07/727 sayı) Konumlandırmalar sektör sayılmayacaktır. Ancak, operasyon öncesindeki konumlandırma Uçuş Görev Süresi (UGS) olarak sayılacaktır;

(b) (Değişik: 26.12.2016 tarih - 52217814-010.07/727 sayı) Konumlandırmalarda harcanan tüm zaman, görev süresi olarak kayıt altına alınacaktır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Talimat kapsamındaki amaç doğrultusunda aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

aa) Konumlandırma: Kişiye özel dinlenme yerinden ana üs’te tayin edilen göreve intikal yerine kadarki ve ana üs’te tayin edilen göreve başlama yerinden kişiye özel dinlenme yerine kadarki seyahat süresi ile dinlenme yerinden görevin başlamasına ve görevin başlamasından dinlenme yerine kadarki yerel ulaşım için geçen zaman hariç olmak üzere, görevli olmayan ekip üyesinin işleticinin emriyle bir yerden başka bir yere ulaştırılmasını,
Uçuş ve Kabin ekibi personelinin uçuş görevi sonrası anaüs ve/veya konaklama tesisi İSTİRAHAT SÜRELERİ ne kadar olmalıdır? Uygulama nerede tanımlıdır?

27.Dönem Toplu İş Sözleşmesi Madde 95:KOKPİT VE KABİN PERSONELİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

4- DİNLENME ve BOŞ SÜRELER

Ana üs, geçici üste sona eren her bir uçuş görevinin sonundaki dinlenme süresi en az 12 saat veya, bir önceki görev süresi ya da bir önceki uçuş görev süresi içindeki uçuş süresinin iki katıdır, hangisi büyükse o uygulanır. Uçuş görev süresini Operasyonel aksaklık neden ile (tehir, divert vb. gibi) uzaması durumunda takip eden görev etkileniyorsa bir saate kadar olan kısım uçuş süresi çarpı iki olan değerden eksiltilir, hangisi büyükse o uygulanır. Yukarıdaki ana ve geçici üsteki en az dinlenme süresi konaklama meydanında minimum 10 saat veya görev süresi kadardır, bu sürelerden hangisi büyükse o uygulanır. Uçuş görev süresi dışındaki diğer görevler sonrası en az dinlenme süresi 12 saattir.

a)Uçucu ekiplere boş süre olarak bir takvim ayında 8 adet boş takvim günü verilir. Bu boş günler 2+2+2+1+1 şeklinde planlanır ve takvim ayı içine dengeli olarak dağıtılır. Aylık uçuş planlamalarında belirtilen bu boş günlerin yeri ay içinde değiştirilemez. Bir takvim ayında görev planlanamayan gün sayısı ile orantılı kaç adet boş gün verileceği EK-5’ deki çizelgede gösterilmiştir. Yedek ekip (RR) görevi verilen uçucu ekiplere, hiçbir uçuş görevi verilmediği takdirde, uçucu ekiplerin yedek ekip (RR) olarak görevli olduğu gün, boş gün olarak kabul edilmez. Boş günler uçuş programlarında boş gün kodları ile gösterilir. Değiştirilemez boş günlerde uçucu personele herhangi bir görev verilemez.
b)Uçucu ekiplere, planlamada bir takvim ayında verilmesi gereken tek boş günleri takip eden takvim gününde, ana üste, yerel saatle imza saati saat 06.00 lokal'den önce başlayan hiçbir görev verilemez.
c)Ana üs'te geç biten bir görev veya gece görevinden sonra, erken başlayan bir görev verilirse iki görev arasında dinlenme süresi 1 yerel geceyi kapsar. (EK-6)


d)İki TAUD (Tazeleme Amaçlı Uzatılmış Dinlenme Süresi) arası 4 veya daha fazla erken başlayan, geç biten ya da gece görevi var ise ikinci TAUD 60 saate uzatılır.(EK-7)


e)4 saat veya daha fazla zaman farkını içeren görevlerin, ana üste verilen dinlenme sürelerinde;
i)Yerel saatte 12:00'den önce ana üste mesaisi sona eren seferin indiği günü takip eden 1. günün sonuna kadar geçen süre,

ii)Yerel saatte 12.00’den ve sonrasında ana üste mesaisi sona eren seferlerin, indiği günü takip eden 2. günün sonuna kadar geçen süre, bir takvim ayında verilmesi gereken boş günler kapsamına girmez.
iii) Yerel saatte 12:00 ve sonrasında ana üste mesaisi sona eren SHT-FTL gereği asgari iki yerel gece dinlenme gereksinimi olan seferlerin devamındaki yeni görev, en erken 48 saat dinlenme sonrasında başlatılabilir.

f)4 saat zaman farkının altında konaklama meydanında ana üsse dönen konumlandırma olmayan uçuş görevlerinin, dönüş sektörü; bir sektör olması durumunda uçuş süresi 8 saat veya daha fazla, birden fazla sektör olması durumunda ise sektörlerden birinin uçuş süresi 6 saati (dahil) ve toplamda 8,5 (dahil) saati aşan uçuş görev süresi içeren görevlerin ana üste verilen dinlenme süreleri, görevin bittiği günü takip eden yerel günün sonuna kadardır ve bir takvim ayında verilmesi gereken boş günlerden sayılmaz.

Ayrıca sektörlerin birinin uçuş süresi asgari 6 saat olması kaydıyla toplamda 8,5 (dahil) uçuş saatini aşan ana üste başlayıp ana üste biten git gel olarak icra edilen görevlerin olağanüstü durumlar hariç ana üste verilen dinlenme süreleri, görevin bittiği günü takip eden yerel günün sonuna kadardır ve bir takvim ayında verilmesi gereken boş günlerden sayılmaz.

g)Bir önceki aydan planlı yıllık ücretli izin ve bir önceki aydan planlı mazeret iznini takip eden takvim gününde, ana üste, yerel saatle imza saati saat 03:00 lokal’den önce başlayan görev verilemez.SHT – FTL Rev.02, IR – ORO.FTL.110 İşletici sorumlulukları

İşletici;

(a) Görev çizelgelerini, ekip üyelerinin yeterli dinlenmeyi planlamalarına imkân verecek şekilde yayınlayacaktır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Talimat kapsamındaki amaç doğrultusunda aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

ı) Dinlenme süresi: Ekip üyesinin tüm görevlerden, nöbetten ve rezervden muaf olduğu, görev sonrasındaki veya görev öncesindeki, sürekli, kesintisiz ve tanımlanmış süre zarfını,
m) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) Geçici konaklama tesisi: Dinlenme kapsamındaki anlam doğrultusunda, sessiz bir ortama sahip ve asgari iki ayrı yatakla donatılmış, yeterli şekilde havalandırmaya, sıcaklığın ve ışık yoğunluğunun ayarlanmasına ilişkin bir cihaza ve yiyecek ile içeceğe erişim gibi fizyolojik ihtiyaçlar için gerekli tüm imkânlara sahip, azami iki ekip üyesinin konaklayabileceği bir odayı

ORO.FTL.235 Dinlenme süreleri

(a) Ana üs’teki asgari dinlenme süresi.

(1) Ana üs’te başlayan herhangi bir Uçuş Görev Süresinin (UGS) öncesinde sağlanan asgari dinlenme süresi en azından, hangisi daha uzun ise, bir önceki görev süresi kadar veya 12 saat olacaktır.

(2) (1)’e istisna teşkil etmek üzere, (b) kapsamında sağlanan asgari dinlenme, işleticinin ekip üyesine ana üs’te uygun konaklama tesisi sağlaması halinde geçerlidir.

(b) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) Ana üs dışındaki veya geçici üs’teki asgari dinlenme süresi.

Ana üs dışında veya geçici üs’te başlayan herhangi bir Uçuş Görev Süresi (UGS) öncesinde uygun konaklama tesisinde sağlanan asgari dinlenme süresi en azından, hangisi daha uzun ise, bir önceki görev süresi kadar veya 10 saat olacaktır. Bu süre, seyahat ve fizyolojik ihtiyaçlar için olan süreye ilaveten 8 saatlik uyku imkânını kapsayacaktır.

Geçici üs’te başlayan herhangi bir Uçuş Görev Süresi (UGS) öncesinde geçici konaklama tesisinde sağlanan asgari dinlenme süresi en azından, hangisi daha uzun ise, bir önceki görev süresi kadar veya 12 saat olacaktır.

(c) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) Kısaltılmış Dinlenme.

(a) ve (b)’ye istisna teşkil etmek üzere, FTSS kapsamında, aşağıdaki unsurları dikkate alarak, ilgili sertifikasyon şartnameleri doğrultusunda asgari dinlenme süreleri kısaltılabilecektir:

(1) Asgari kısaltılmış dinlenme süresi;

(2) Müteakip dinlenme süresinin arttırılması ve

(3) Kısaltılmış dinlenme sonrasındaki Uçuş Görev Süresinin (UGS) kısaltılması. 

Tazeleme Amaçlı Uzatılmış Dinlenme (TAUD) nedir? Uygulama nerede tanımlıdır?

28.Dönem Toplu İş Sözleşmesi
Madde 95:KOKPİT VE KABİN PERSONELİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

4- DİNLENME ve BOŞ SÜRELER

d) İki TAUD (Tazeleme Amaçlı Uzatılmış Dinlenme Süresi) arası 4 veya daha fazla erken başlayan, geç biten ya da gece görevi var ise ikinci TAUD 60 saate uzatılır. (EK-7)SHT – FTL Rev.02, IR – ORO.FTL.110 İşletici sorumlulukları

İşletici;

(d) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) Uçuş görev sürelerinin sıklığı ve paterni ile dinlenme süreleri arasındaki ilişkiyi göz önünde bulunduracak ve asgari dinlenme süreleri ile birleştirilmiş uzun görev saatlerinin üstlenilmesinin kümülatif etkilerine önem verecektir.

(e) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) Dönüşümlü gündüz/gece görevleri gibi, belirlenmiş uyku/çalışma paterninin ciddi bir şekilde bozulmasına sebebiyet veren uygulamalardan sakınan görev paternleri tahsis edecektir.

(f) Geç tip ağır uçuş programlarına ilişkin hükümlere riayet edecektir.

(g) Ekip üyelerinin önceki görevlerin etkilerinin üstesinden gelmelerine ve bir sonraki uçuş görev süresinin başlangıcı itibariyle dinlenmiş olmalarına imkân verecek şekilde yeterli süreye sahip dinlenme süreleri temin edecektir.

(h) Tazeleme amaçlı uzatılmış dinlenme süreleri planlayacak ve ekip üyelerini yeterince önceden haberdar edecektir.

 ORO.FTL.235 Dinlenme süreleri

(d) Tazeleme amaçlı uzatılmış dinlenme süreleri

FTSS, kümülatif aşırı yorgunluğu telafi etmek üzere tazeleme amaçlı uzatılmış dinlenme sürelerini belirtecektir. Tazeleme amaçlı uzatılmış asgari dinlenme süresi, 2 yerel gece dâhil olmak üzere 36 saat olacak ve bir tazeleme amaçlı uzatılmış dinlenme süresinin sona ermesi ile bir sonraki tazeleme amaçlı uzatılmış dinlenme süresinin başlangıcı arasındaki süre hiçbir durumda 168 saatin üzerinde olmayacaktır. Tazeleme amaçlı uzatılmış dinlenme süresi her ay iki kez 2 yerel güne çıkarılacaktır.

(e) FTSS, aşağıdakileri telafi etmek üzere, bu Talimat doğrultusunda ilave dinlenme sürelerini belirtecektir:

(1) Zaman dilimi farklılıklarının ve Uçuş Görev Süresi (UGS) uzatmalarının etkileri;

(2) Ağır uçuş programları sebebiyle ilave kümülatif aşırı yorgunluk;

(3) Ana üs’sün değiştirilmesi.

CS FTL.1.200

(a) Ana üs, yüksek düzeyde devamlılık tayin edilmiş tek bir havaalanıdır.

(b) Ana üs’sün değişmesi halinde, yeni ana üs’te göreve başlanması öncesindeki tazeleme amaçlı uzatılmış ilk dinlenme süresi, 3 yerel gece dâhil olmak üzere 72 saate çıkarılır. Eski ana üs ile yeni ana üs arasındaki seyahat süresi konumlandırmadır.

CS FTL.1.235

(a) Ağır Uçuş Programları

(1) (Değişik: 26.12.2016 tarih - 52217814-010.07/727 sayı) Ana üs veya geçici üs’te geç saatlerde sona eren bir görevden veya gece görevinden, erken saatlerde başlayan bir göreve geçişin planlanması halinde, 2 Uçuş Görev Süresi (UGS) arasındaki dinlenme süresi 1 yerel geceyi kapsar.

(2) Ekip üyesinin ORO.FTL.235(d) kapsamında tanımlandığı üzere uzatılmış 2 dinlenme süresi arasında 4 veya daha fazla sayıda gece görevi, erken saatlerde başlayan görev veya geç saatlerde sona eren görev icra etmesi halinde, ikinci uzatılmış dinlenme süresi 60 saate uzatılır.

AMC1 ORO.FTL.110

(3) Tazeleme amaçlı uzatılmış dinlenme sürelerinin planlanmasıyla görev çizelgelerinin yeterince önceden hazırlanması ve yeterli görev öncesi dinlenmenin planlanması için ekip üyelerinin yeterince önceden haberdar edilmesi.

GM1 ORO.FTL.230(a)

Görev çizelgesinde, rezerve yer verilmesi, görev süresi ile sonuçlanmayan rezerv süresinin geriye dönük olarak, tazeleme amaçlı uzatılmış dinlenme süresi kapsamında sayılamayacağı anlamına gelir.

Sorumlu Kaptan Pilot Kararı (SKPK) hangi koşullarda uygulanabilir? Tanımı nerede yer almaktadır?

IR – ORO.FTL.205 Uçuş Görev Süresi (UGS)

 (f) (Değişik: 26.12.2016 tarih - 52217814-010.07/727 sayı) Uçuş operasyonlarında öngörülemeyen haller – sorumlu kaptan pilotun kararı ve yetkisi.

(1) (Değişik: 26.12.2016 tarih - 52217814-010.07/727 sayı) Görev başlangıcında veya görev başlangıcı sonrasında başlayan, uçuş operasyonlarındaki öngörülemeyen haller durumunda uçuş görevine, görev ve dinlenme sürelerine ilişkin limitlerin sorumlu kaptan pilot tarafından değiştirilmesine ilişkin koşullar aşağıdaki hususlara uygun olacaktır:

(i) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) ORO.FTL.205(b) ve ORO.FTL.205(e) hükümlerinin veya ORO.FTL.220 hükmünün tatbik edilmesi sonrasında oluşan azami günlük Uçuş Görev Süresi (UGS) 2 saatten fazla arttırılamayacaktır. Arttırılmış uçuş ekibiyle uygulanması durumunda azami uçuş görev süresi en fazla 3 saat arttırılabilecektir.

(ii) Uçuş Görev Süresi (UGS) dâhilindeki son sektörde, izin verilen artışın kalkış sonrasında öngörülemeyen haller sebebiyle aşılması durumunda, uçuş planlanmış varış noktasına veya yedek havaalanına devam edilebilecektir.

(iii) Uçuş Görev Süresini (UGS) takip eden dinlenme süresi kısaltılabilecek, ancak hiçbir durumda 10 saatin altında olamayacaktır.

(2) Ciddi aşırı yorgunluğa sebebiyet verebilecek öngörülemeyen haller durumunda, sorumlu kaptan pilot, uçuş emniyeti üzerindeki her nevi yıkıcı etkiyi ortadan kaldırmak amacıyla gerçek uçuş görev süresini kısaltacak ve/veya dinleme süresini arttıracaktır.

(3) Sorumlu kaptan pilot, (1) ve (2) kapsamındaki değişikliklere karar vermeden önce, ekip üyelerinin zindelik durumlarını dikkate alacaktır.

(4) Sorumlu kaptan pilot tarafından, herhangi bir Uçuş Görev Süresi (UGS) kendi takdir hakkı ve yetkisi doğrultusunda arttırıldığında veya dinlenme süresi kısaltıldığında işleticiye bir rapor sunulacaktır.

(5) Gerçekleştirilen Uçuş Görev Süresi (UGS) artırılmasının veya dinlenme süresinin kısaltılmasının 1 saati aştığı hallerde, işletici tarafından, işleticinin kendi yorumları ile birlikte kaptan raporunun bir kopyası söz konusu olaydan en geç 28 gün içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilecektir.

(6) İşletici, bu hüküm kapsamında tanımlanmakta olan takdir hakkının ve yetkisinin kullanılmasına ilişkin olarak cezaya dayalı olmayan bir süreç uygulayacak ve bu süreci işletme el kitabında tanımlayacaktır.

AMC1 ORO.FTL.205(f)

(a) (Değişik: 26.12.2016 tarih - 52217814-010.07/727 sayı) Genel rehberlik olarak; sorumlu kaptan pilot kararına ve yetkisine ilişkin politikanın oluşturulması sırasında, işletici, öngörülemeyen haller durumunda yönetimin, uçuş ve kabin ekibinin paylaştırılmış sorumluluğunu göz önünde bulundurmalıdır. Sorumlu kaptan pilot kararının ve yetkisinin tatbikinin istisnai olduğu sayılmalı ve nöbet veya rezerv görevindeki ekip üyelerinin hazır bulunmaları gereken işletici aktarma merkezlerinde (hub’larda) ve ana üste sorumlu kaptan pilot kararının ve yetkisinin tatbik edilmesinden mümkünse KAÇINILMALIDIR. İşleticiler, görev çizelgelerindeki olası tutarsızlıkların farkında olabilmek amacıyla, sorumlu kaptan pilot kararının ve yetkisinin tatbik edilmiş olduğu eşleştirme serilerini düzenli olarak değerlendirmeye tabi tutmalıdırlar.

(b) İşleticinin, sorumlu kaptan pilot kararına ve yetkisine ilişkin politikası, özellikle uzatılmış Uçuş Görev Süresi (UGS) veya kısaltılmış dinlenme halinde olmak üzere emniyet hedeflerini belirlemeli ve aşağıdakiler gibi, ekip üyesinin zindeliğini azaltabilecek ilave faktörlere gerekli özeni göstermelidir:

(1) WOCL’ye girilmesi;

(2) Hava koşulları;

(3) Operasyonun ve/veya havaalanı ortamının karmaşıklığı;

(4) Uçak arızaları veya şartnameleri;

(5) Eğitim ve denetim görevlerine sahip uçuş;

(6) Arttırılmış sektör sayısı;

(7) Biyolojik ritimin bozulması ve

(8) Etkilenen ekip üyelerinin münferit koşulları (uyanmadan itibaren geçen zaman, uyku ile ilgili faktör, iş yükü, vb.)

GM1 ORO.FTL.205(f)(1)(i)

ORO.FTL.205(d) kapsamında uzatılmış herhangi bir Uçuş Görev Süresi (UGS) için sorumlu kaptan pilot kararının ve yetkisinin kullanılması halinde, sorumlu kaptan pilot kararının ve yetkisinin limitlerinin hesaplanmasında ORO.FTL.205(b)’nin uygulanması sonrasında ortaya çıkan azami temel günlük Uçuş Görev Süresi (UGS) kullanılmalıdır.
Uçuş ve Kabin ekibi personeline 24 saat tebliğ kuralı nedir? Uygulama nerede tanımlıdır?

28.Dönem Toplu İş Sözleşmesi
Madde 95 : KOKPİT VE KABİN PERSONELİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

3- GÖREV SINIRLAMALARI

e)Uçucu ekiplerin aylık planlanmış ve yayınlanmış görevleri, işverence değiştirilmesi düşünülen görev saatinden en az 24 saat önceden yapılacak tebliğler ile uçucu ekip üyesinin kendisine bildirilir ise değiştirilebilir. Bu hususta taraflar arasında 16 Mayıs 2016 tarihinde imzalanmış protokol geçerlidir.
Uçuş ve Kabin ekibi personelin AYLIK Çalışılan Gün/Boş Gün Oranı Nedir? Nerede tanımlıdır?

28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi
Madde 95 : KOKPİT VE KABİN PERSONELİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

4- DİNLENME ve BOŞ SÜRELER

a)....Bir takvim ayında görev planlanamayan gün sayısı ile orantılı kaç adet boş gün verileceği EK-5’deki çizelgede gösterilmiştir.


Uçuş ve Kabin ekibi personelin YILLIK İZİN hak ediş gün süreleri neye göre belirlenir ve ilgili içeriğe nereden ulaşılır?

28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi
Madde 57 : YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİN SAPTANMASI VE DÜZENLENMESİ
Yıllık ücretli izinlerin düzenlenmesinde İş Yasası ve Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İzin Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulacak İzin Kurulu, İşçiler tarafından verilip, işveren veya işveren vekili tarafından İzin Kuruluna iletilecek izin isteklerine göre hazırlayacağı izin çizelgelerini en geç 1 Aralık’taişverenin onayına sunar. Çalışanların izin haklarını onaylanan izin çizelgelerinde belirlenen tarihlerde kullanmaları esastır.

Personelin yıllık ücretli izine hak kazanması için İş Yasasının yıllık ücretli izin hakkının belirtilmesi ile ilgili hükümleri saklı kalmak suretiyle işverenin hizmetinde bir yıl çalışmış olması gereklidir.

Madde 58 : YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ

A- 15.06.1999 tarihinden itibaren işe giren personelin yıllık ücretli izin süresi aşağıdaki gibidir;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) hizmet süresi olanların yirmi işgünü,
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az hizmet süresi olanların yirmialtı işgünü,
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla hizmet süresi olanların otuz işgünü.

Kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir süre çalışıp fasılasız olarak belirli süreliye geçen personelin kısmi süreli çalışması yıllık ücretli izin hesabında göz önüne alınır.

15.06.1999 tarihinden önce işe girmiş personelin yıllık ücretli izin süresi hizmet süresine bakılmaksızın otuz işgünüdür.

Yıllık Mazeret İzin hak ediş gün süreleri neye göre belirlenir ve ilgili içeriğe nereden ulaşılır?

28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi

Madde 59 : MAZERET İZNİ

İşveren, personele meşru mazeretleri ve yazılı olarak talepleri halinde bir takvim yılı içinde 7 güne kadar ücretli mazeret izni verir. Acil ve zorunlu hallerde amirine haber vermek suretiyle mazeret izni kullanılır ve yazılı talep sonradan tamamlanır.

Ancak, 15.06.1999 tarihinden önce işe giren personele (15.06.1999 tarihinden önce kısmi süreli çalışanlar hariç) yukarıda belirlenen usullerle bir takvim yılında 10 güne kadar mazeret izni verilir.

Personelin yıllık izin bakiyesinin (esas hak edilmiş bakiyesi) 50 günün üzerinde olması durumunda mazeret izni talebi halinde sadece saatlik mazeret izni kullandırılır. Bu sürenin 50 gün ve altı olduğu durumlarda mazeret izni günlük ve saatlik olarak kullandırılabilir.

 Görev tanımı ve operasyonun tabiatı gereği saatlik mazeret uygulaması uçucu personeli kapsamaz.

Uçuş ve Kabin ekibi personelin Yıllık Ücretli İzin sonrası ilk görev mesai açılış saati nedir?

28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi

4- DİNLENME ve BOŞ SÜRELER

g)Bir önceki aydan planlı yıllık ücretli izin ve bir önceki aydan planlı mazeret iznini takip eden takvim gününde, ana üste, yerel saatle imza saati saat 03:00 lokal’den önce başlayan görev verilemez.
Uçuş ve Kabin ekibi personelin Mazeret İzni sonrası ilk görev mesai açılış saati nedir?

28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi

4- DİNLENME ve BOŞ SÜRELER

g)Bir önceki aydan planlı yıllık ücretli izin ve bir önceki aydan planlı mazeret iznini takip eden takvim gününde, ana üste, yerel saatle imza saati saat 03:00 lokal’den önce başlayan görev verilemez.
Kabin ekibi personelinin uçuculuk yaş haddi nedir? Uygulama nerede tanımlıdır?
28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi
Madde 95 : KOKPİT VE KABİN PERSONELİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

2- GENEL HÜKÜMLER

g)07-024 sayılı THY A.O. uçucu personelin uçuştan ayrılma yönetmeliği kapsamında Kabin memurları için uçuculuk yaş haddi 55 yaşın tamamlandığı tarihtir. Ancak personelin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumu kapsamında emekli olma yaşı 55 yaşın üstünde ise uçuculuk yaş haddinde bu farklılık göz önüne alınır.
Kabin ekibi personeli olarak en fazla kaç uçak tipinde görev alabilirim? Uygulama nerede tanımlıdır?

28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi
Madde 95 : KOKPİT VE KABİN PERSONELİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
3- GÖREV SINIRLAMALARI

a)İşveren Kabin Memurları veya Kabin Amirlerini en fazla üç farklı uçak tipinde görevlendirebilir ve sertifikalandırabilir. Bu üç farklı uçak tipi dışında dördüncü bir uçak tipinde görevlendirme ancak, bu üç tipten birinin varyantında, güvenlik ekipmanlarının yeri, türe özel emercensi prosedürleri üzerinde etkisi olmayacak şekilde aynı yerde, emercensi çıkışlarının yeri, emercensi talimatları, esas itibarı ile aynı ise yapılabilir.

4 saat veya daha fazla zaman farkını içeren görevlerin (ER) ve/veya 4 saat zaman farkının altında olan (DY) uçuş görevleri sonrası çizgi boş hak ediş gün sayısı nedir? Nerede tanımlıdır?
28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi

4- DİNLENME ve BOŞ SÜRELER

e)4 saat veya daha fazla zaman farkını içeren görevlerin, ana üste verilen dinlenme sürelerinde;

i.Yerel saatte 12:00'den önce ana üste mesaisi sona eren seferin indiği günü takip eden 1. günün sonuna kadar geçen süre,

ii.Yerel saatte 12.00’den ve sonrasında ana üste mesaisi sona eren seferlerin, indiği günü takip eden 2. günün sonuna kadar geçen süre, bir takvim ayında verilmesi gereken boş günler kapsamına girmez.

iii. Yerel saatte 12:00 ve sonrasında ana üste mesaisi sona eren SHT-FTL gereği asgari iki yerel gece dinlenme gereksinimi olan seferlerin devamındaki yeni görev, en erken 48 saat dinlenme sonrasında başlatılabilir.

 f)4 saat zaman farkının altında konaklama meydanında ana üsse dönen konumlandırma olmayan uçuş görevlerinin,  dönüş sektörü; bir sektör olması durumunda uçuş süresi 8 saat veya daha fazla, birden fazla sektör olması durumunda ise sektörlerden birinin uçuş süresi 6 saati (dahil) ve toplamda 8,5 (dahil) saati aşan uçuş görev süresi içeren görevlerin ana üste verilen dinlenme süreleri, görevin bittiği günü takip eden yerel günün sonuna kadardır ve bir takvim ayında verilmesi gereken boş günlerden sayılmaz.

 Ayrıca sektörlerin birinin uçuş süresi asgari 6 saat olması kaydıyla toplamda 8,5 (dahil) uçuş saatini aşan ana üste başlayıp ana üste biten git gel olarak icra edilen görevlerin olağanüstü durumlar hariç ana üste verilen dinlenme süreleri, görevin bittiği günü takip eden yerel günün sonuna kadardır ve bir takvim ayında verilmesi gereken boş günlerden sayılmaz.

SHT-FTL Rev.02
CS FTL.1.235
(b) Saat dilimi farklılıkları
(1) (Değişik: 26.12.2016 tarih - 52217814-010.07/727 sayı) ORO.FTL.235(e)(1) kapsamındaki amaç doğrultusunda, “rotasyon”, ana üs veya geçici üs’te başlayan ve işleticinin söz konusu ekip üyesinin konaklamasından artık sorumlu olmadığı bir dinlenme süresi için ana üs’se ve geçici üs’se geri döndüğünde sona eren, en az bir uçuş görevini ve ana üs veya geçici üs dışındaki dinlenme süresini içeren görevler serisidir.
(2) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) İşletici, rotasyonları ve rotasyon kombinasyonlarını ekip üyesinin aşırı yorgunluğuna olan etkileri bakımından izler ve görev çizelgelerini gerektiği şekilde uyarlar.

(3) Zaman dilimi farklılıkları aşağıdaki şekilde ilave dinlenme ile telafi edilir:

i. (Değişik: 26.12.2016 tarih - 52217814-010.07/727 sayı) Ana üs veya geçici üs’te, rotasyonun 4 saatlik veya daha uzun zaman farkını içermesi halinde, asgari dinlenme Tablo – 7’de belirtildiği şekilde olacaktır.


Ev nöbeti nedir? Ev nöbetinden görev planlama koşulları nelerdir?
28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi

2- GENEL HÜKÜMLER

f)İşveren günlük uçuş aksaklıkları ve uçuş operasyonunun doğası gereği oluşabilecek uçucu ekip ihtiyaçları için yeterli sayıda nöbetçi ekip üyesi, yedek ekip üyesi ve sivil havacılık mevzuat izin vermesi halinde CFR (Call for Roster) planlar. Bu tür ihtiyaçlar, aynı gün bir başka göreve planlanmış bir başka uçucu ekip üyesinin bu görevi kesintiye uğratılarak veya değiştirilerek karşılanamaz.

3- GÖREV SINIRLAMALARI

a)Uçucu ekipleri ana üste UTC gün tanımı süresi içinde sadece tek bir uçuş görev süresi, tek bir simulator, tek bir nöbet görevi veya tek bir eğitim görevi başlatılabilir.

SHT-FTL Rev.02
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4
ğ) Diğer nöbet: Evdeki veya uygun konaklama tesisindeki nöbeti,

cc) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) Nöbet: Herhangi bir ekip üyesinin işletici tarafından herhangi bir uçuş, konumlandırma veya araya giren dinlenme süresi olmadan sair görev için görevlendirme tebliği almak üzere hazır bulunmasının gerekli görüldüğü önceden bildirilmiş ve tanımlanmış süreyi,
IR – ORO.FTL.225
İşleticinin ekip üyelerine nöbet veya havaalanında herhangi bir görev vermesi halinde, bu Talimat doğrultusunda aşağıdaki hususlar geçerli olacaktır:
(a) Nöbet ve havaalanındaki herhangi bir görev, görev çizelgesinde yer alacak ve nöbetin başlama ve sona erme zamanı tanımlanacak ve kendilerine yeterli dinlenmeyi planlama imkânı verebilmek için ilgili ekip üyelerine önceden tebliğ edilecektir;
(b) Ekip üyesinin, bildirim noktasında bildirimde bulunmasından itibaren tebliğ edilen havaalanında nöbet süresinin sonuna kadar havaalanında nöbette olduğu sayılır;
(c) (Değişik: 26.12.2016 tarih - 52217814-010.07/727 sayı) Havaalanındaki nöbet ORO.FTL.210 ve ORO.FTL.235 kapsamındaki amaç doğrultusunda bütünüyle görev süresi olarak sayılacaktır;
(d) Havaalanındaki her nevi görev bütünüyle görev süresi olarak sayılacak ve Uçuş Görev Süresi (UGS) nöbet dışındaki havaalanındaki her nevi göreve ilişkin görev başlangıç zamanından itibaren bütünüyle işleyecektir;
(b) Havaalanı haricindeki nöbet:

(1) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) Havaalanı haricindeki nöbetin azami süresi 16 saattir;
(2) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) İşleticinin nöbet prosedürleri, nöbetin ve Uçuş Görev Süresinin (UGS) birleşiminin 18 saatin üzerinde uyanık süreye yol açmaması sağlanacak şekilde tasarlanır;
(3) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) Havaalanı haricindeki nöbette harcanan sürenin %25’i, ORO.FTL.210 kapsamında görev süresi olarak sayılır;
(4) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) Nöbet sonrasında, ORO.FTL.235 gereğince dinlenme süresi gelir;
(5) Nöbet, ekip üyesi için Uçuş Görev Süresinin (UGS) başlanmasıyla sona erer;
(6) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) Nöbetin ilk 6 saat içerisinde sona ermesi halinde, azami Uçuş Görev Süresi (UGS) uçuş görevi başlangıcından itibaren işler;
(7) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) Nöbetin ilk 6 saat sonrasında sona ermesi halinde, azami Uçuş Görev Süresi (UGS), 6 saati aşan nöbet süresi miktarı oranında kısaltılır;
(8) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) Uçuş Görev Süresinin (UGS) CS FTL.1.205(c) doğrultusunda uçuş sırasındaki dinlenmeye bağlı olarak veya CS FTL.1.220 doğrultusunda açık mesaiye bağlı olarak uzatılması halinde, (6) ve (7)’de belirtilen 6 saatlik süre 8 saate uzatılır;
(9) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) Nöbetin 23:00 ile 07:00 arasında başlaması halinde, 23:00 ile 07:00 arasındaki sürenin, işletici tarafından söz konusu ekip üyesi ile temas kuruluncaya kadarki geçen kısmı (6), (7) ve (8) kapsamında Uçuş Görev Süresinin (UGS) kısaltılmasına yönelik yapılacak hesaplamaya dâhil edilmez.
(10) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) Çağrı ve işletici tarafından belirlenmiş uçuş görevine başlama arasındaki süre, ekip üyesinin dinlenme yerinden tayin edilen bildirim noktasına makul bir süre dâhilinde ulaşmasına imkân verir.

PR.34.011 | Rev.04

Uçuş ve Kabin Ekibi Nöbet Prosedürü

6.3 Ev Nöbeti

 • Havaalanındaki nöbetçi sayısını operasyon için gerekli düzeyde tutabilmek adına, ihtiyaç olması durumunda evde bekletilen nöbetçi alan nöbetine davet edilir ve görev planlaması yapılabilir. Ekibin uçuş görev süresi alana gelip check-in yaptığı sırada açılır. Alan nöbetinden planlama yapılmaz ise ev nöbetinin bittiği saatte alan nöbeti sonlandırılır.
 • Nöbetçi ekip üyesine atama yapılabilecek görevlere ilişkin görev ve uçuş görev süresi limitleri EK.10.73.001 Operations Manual Part-A Chapter 7 Flight Time Limitations 7.1.13.2 Standby Other Than Airport Standby ve 7.1.8.3 Basic Maximum Daily Flight Duty Period ve 7.1.8.7 Extension with In-Flight Rest (Augmentation) bölümlerinde tanımlanmıştır.
 • EK.10.73.001 Operations Manual Part-A Chapter 7 Flight Time Limitations 7.1.13.2 Standby Other Than Airport Standby hükümleri gereğince havaalanı haricindeki nöbette harcanan sürenin %25’i görev süresi olarak sayılır.
 • Nöbetten görev verilmemesi durumunda, ilgili %25’lik görev süresinin bitiş zamanı, planlı nöbet bitiş zamanı veya nöbetin erken sona erdirildiğinin tebliğ edilmesi durumunda da nöbetin sona erdirilme zamanıdır.
 • EK.10.73.001 Operations Manual Part-A Chapter 7 Flight Time Limitations 7.1.13.2 Standby Other Than Airport Standby bölümü Madde 11 gereğince, nöbetten görev tahsisi durumunda; dinlenme hesaplamaları, tebliğ edilen görevin başlangıç ve bitiş saatlerine göre yapılır ve evde geçen nöbet süresi dinlenme hesabı çerçevesinde dikkate alınmaz. Örneğin; nöbetin dördüncü saatinde görev tebliğ edilen uçucu personele, bu dört saat için bir saatlik görev süresi yazılır fakat bu dört saatlik nöbet süresi, dinlenme hesabında dikkate alınmaz ve hesaplama tebliğ edilen görevin başlangıç ve bitiş zamanına göre yapılır.
 • Tebliğ edilecek olan görevin imza saati, nöbet görev süresinin içinde başlamalıdır. Nöbetçi operasyonu aksatmadan görev yerine ulaşabilmek için elinden gelen en iyi çabayı gösterir.
 • Nöbetçi ekip üyesine görev tebliğ edildiğinde azami 120 dakika içinde görev yerine ulaşmalıdır. Eğer ekip üyesinin ikametgahı 120 dakikadan uzak bir mesafede ise; ilgili ekip üyesi, ilgili görev boyunca benzer istirahat koşullarını sağlayan bir noktada, göreve hazır beklemeyi değerlendirmelidir.
 • Günlük uçuş görev süresi başlangıcı; atandığı görevin başladığı saat ya da nöbetçi ekibin havaalanına gelerek görev açılışı yaptığı saattir (hangisi daha geç ise).
 • Ev nöbetinde bulunan ekip üyesi, nöbet süresince ve 15 dakika içerisinde olmak kaydıyla en fazla üç (3) defa iletişim için birincil olarak bildirilen cep telefonundan aranır. Üçüncü arama en az 15 dakika sonra olmak kaydıyla ulaşılamayan personele gelmediğine dair işlem yapılır. CMS üzerinden GLM kodu girilerek PR.01.70.004 Kokpit ve Kabin Personeli Aylık Uçuş Tazminatları ve Asgari Uçuş Yükümlülükleri Prosedürü’ nde belirtilen gerekliliklere uygun olarak işlem yapılır.
Havaalanı nöbeti nedir? Havaalanı nöbetinden görev planlama koşulları nelerdir?
28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi
2- GENEL HÜKÜMLER

f)İşveren günlük uçuş aksaklıkları ve uçuş operasyonunun doğası gereği oluşabilecek uçucu ekip ihtiyaçları için yeterli sayıda nöbetçi ekip üyesi, yedek ekip üyesi ve sivil havacılık mevzuat izin vermesi halinde CFR (Call for Roster) planlar. Bu tür ihtiyaçlar, aynı gün bir başka göreve planlanmış bir başka uçucu ekip üyesinin bu görevi kesintiye uğratılarak veya değiştirilerek karşılanamaz.

3- GÖREV SINIRLAMALARI

a)Uçucu ekipleri ana üste UTC gün tanımı süresi içinde sadece tek bir uçuş görev süresi, tek bir simulator, tek bir nöbet görevi veya tek bir eğitim görevi başlatılabilir.

SHT-FTL Rev.02
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4
cc) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) Nöbet: Herhangi bir ekip üyesinin işletici tarafından herhangi bir uçuş, konumlandırma veya araya giren dinlenme süresi olmadan sair görev için görevlendirme tebliği almak üzere hazır bulunmasının gerekli görüldüğü önceden bildirilmiş ve tanımlanmış süreyi,
IR – ORO.FTL.225
İşleticinin ekip üyelerine nöbet veya havaalanında herhangi bir görev vermesi halinde, bu Talimat doğrultusunda aşağıdaki hususlar geçerli olacaktır:
(a) Nöbet ve havaalanındaki herhangi bir görev, görev çizelgesinde yer alacak ve nöbetin başlama ve sona erme zamanı tanımlanacak ve kendilerine yeterli dinlenmeyi planlama imkânı verebilmek için ilgili ekip üyelerine önceden tebliğ edilecektir;
(b) Ekip üyesinin, bildirim noktasında bildirimde bulunmasından itibaren tebliğ edilen havaalanında nöbet süresinin sonuna kadar havaalanında nöbette olduğu sayılır;
(c) (Değişik: 26.12.2016 tarih - 52217814-010.07/727 sayı) Havaalanındaki nöbet ORO.FTL.210 ve ORO.FTL.235 kapsamındaki amaç doğrultusunda bütünüyle görev süresi olarak sayılacaktır;
(d) Havaalanındaki her nevi görev bütünüyle görev süresi olarak sayılacak ve Uçuş Görev Süresi (UGS) nöbet dışındaki havaalanındaki her nevi göreve ilişkin görev başlangıç zamanından itibaren bütünüyle işleyecektir;

(a) Havaalanındaki nöbet
(1) Uçuş Görev Süresinin (UGS) tahsisine yol açmaması halinde, havaalanında nöbet sonrasında ORO.FTL.235 kapsamında belirtildiği üzere bir dinlenme süresi gelir.
(2) Tahsis edilmiş Uçuş Görev Süresinin (UGS) havaalanında nöbet sırasında başlaması halinde aşağıdaki hususlar geçerli olacaktır:
(i) Uçuş Görev Süresi (UGS), Uçuş Görev Süresinin (UGS) başlangıcından itibaren sayılır. Azami Uçuş Görev Süresi (UGS), nöbette geçirilen 4 saatin üzerindeki süre kadar kısaltılır;
(ii) ORO.FTL.205(b) ve ORO.FTL.205(d) kapsamında belirtildiği üzere, havaalanında nöbetin ve tahsis edilmiş Uçuş Görev Süresinin (UGS) azami birleşik süresi 16 saattir.

PR.34.011 | Rev.04
Uçuş ve Kabin Ekibi Nöbet Prosedürü

6.2 Havaalanı Nöbeti

 • Nöbetçi ekip üyesi; nöbet süresi boyunca ekip odasında veya anons sisteminden yapılabilecek anonsları duyabilecek mesafede olmalı ve anonsları takip etmelidir.
 • Nöbetçi ekip üyesine görev atandığında, ismi ile anons edilir ya da kendisine telefonla aramak suretiyle ulaşılır ve Ekip Planlama Başkanlığı/Ekip Tahsis Müdürlüğü’ne davet edilir. 10 dakika boyunca ilgili nöbetçinin Ekip Tahsis Müdürlüğü ile iletişime geçmemesi halinde, telefon ile ulaşılamayan nöbetçiye CMS üzerinden GLM kodu girilir. Nöbette ulaşılamayan ilgili ekip üyesine PR.01.70.004 Kokpit ve Kabin Personeli Aylık Uçuş Tazminatları ve Asgari Uçuş Yükümlülükleri Prosedürü’nün E.Asgari Uçuş Yükümlülüğü 2.b maddesi kapsamında belirtilen gerekliliklere uygun olarak kesinti yapılır.
 • Nöbetçi ekip üyesine atama yapılabilecek görevlere ilişkin görev ve mesai süresi limitleri EK.10.73.001 Operations Manual Part-A Chapter 7 Flight Time Limitations 7.1.13 Standby and Duties at the Airport ve 7.1.8.3 Basic Maximum Daily Flight Duty Period ve 7.1.8.7 Extension with In-Flight Rest (augmentation) bölümlerinde tanımlanmıştır.
 • Ekip Tahsis Müdürlüğü operasyonel ihtiyaca binaen nöbetçi ekibe, EK.10.73.001 Operations Manual Part-A Chapter 7 Flight Time Limitations 7.1.13 Standby and Duties at the Airport ve 7.1.8.3 Basic Maximum Daily Flight Duty Period ve 7.1.8.7 Extension with In-Flight Rest (Augmentation) bölümlerindeki limitlere uygun görev tebliğ eder.
 • Nöbetçi ekip üyesi, tebliğ edilen görevi EK.10.73.001 Operations Manual Part-A Chapter 7 Flight Time Limitations 7.1.13 Standby and Duties at the Airport ve 7.1.8.3 Basic Maximum Daily Flight Duty Period ve 7.1.8.7 Extension with In-Flight Rest (Augmentation) bölümlerindeki limitlere uygun olması koşulu ile eksiksiz yerine getirmelidir.
 • Nöbetten görev planlanan ekibe, uçuş operasyonundaki değişen ihtiyaca göre nöbet süresi içinde tekrar değişiklik yapılabilir. Ekibin uçuş görev süresi, nöbete check-in yaptığı saate göre ve o saat dilimine göre hesaplanır.
 • Nöbetler, Ekip Tahsis Müdürlüğü tarafından ilgili nöbet saat dilimi belirtilerek anons edilmek suretiyle sonlandırılır.
Call for Roster (CFR) görevinden uçuş görevi planlama koşulları nelerdir?
28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi

2- GENEL HÜKÜMLER

f)İşveren günlük uçuş aksaklıkları ve uçuş operasyonunun doğası gereği oluşabilecek uçucu ekip ihtiyaçları için yeterli sayıda nöbetçi ekip üyesi, yedek ekip üyesi ve sivil havacılık mevzuat izin vermesi halinde CFR (Call for Roster) planlar. Bu tür ihtiyaçlar, aynı gün bir başka göreve planlanmış bir başka uçucu ekip üyesinin bu görevi kesintiye uğratılarak veya değiştirilerek karşılanamaz.

Uçucu ekiplerin yedek ekip CFR görevleri yerel saatte en geç saat 18.00’e kadar yayınlanmak zorundadır. Bu saatten sonra yayınlanan CFR görevleri sendikadan onay alınması durumunda yapılabilir, bunun haricinde yapılan değişiklikler kabin ve kokpit ekip üyelerinin sorumluluğunda değildir.

4- DİNLENME ve BOŞ SÜRELER

a)Yedek ekip (CFR) görevi verilen uçucu ekiplere, hiçbir uçuş görevi verilmediği takdirde, uçucu ekiplerin yedek ekip (CFR) olarak görevli olduğu gün, boş gün olarak kabul edilmez. Boş günler uçuş programlarında boş gün kodları ile gösterilir.

b)Uçucu ekiplere, planlamada bir takvim ayında verilmesi gereken tek boş günleri takip eden takvim gününde, ana üste, yerel saatle imza saati saat 06.00 lokal'den önce başlayan hiçbir görev verilemez.

Uçuş ve Kabin ekibi personelin Yıllık İzin planlama ve İtiraz süreçleri nasıl yönetilmektedir? Uygulama nerede tanımlıdır?


Uçuş ve Kabin ekibi üyelerinin yıllık ücretli izin hak ediş sürelerine ilişkin imzalanan Toplu İş Sözleşmesine uygun olarak yıllık ücretli izinleri planlanır. Uçuş ve kabin ekibi üyelerinin bir sonraki takvim yılına ait hak edilen yıllık ücretli izin planlama esas ve usulleri THYAO DDMS Sistemi aracılığı ile ulaşılan Uçuş ve Kabin Ekibi Yıllık Ücretli İzin Planlama Prosedürü içeriğinde tanımlanmaktadır.


PR.34.023 | Rev.01 Uçuş ve Kabin Ekibi Yıllık Ücretli İzin Planlama Prosedürü
6.1 Yıllık Ücretli İzin Taleplerinin Toplanması ve Planlama Usulleri

Uçuş ve Kabin ekibi üyelerinin yıllık ücretli izin hak ediş sürelerine ilişkin imzalanan anlaşmaya göre yıllık ücretli izinleri planlanır. Yıllık ücretli izin günlerinin hesaplamasında PR.10.32.083 Yıllık Ücretli İzin Planlaması ve Uygulamasına İlişkin İşlemler Prosedürü 6.4. Yıllık Ücretli İzin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Genel Hususlar ve Toplu iş sözleşmesi hükümleri dikkate alınır. Yıllık izin planlaması yapılabilmesi amacıyla işveren ve işçi temsilcilerinden oluşan bir kurul kurularak o yılki planlama ve planlanan izinlere itiraz esaslarına karar verilir. Uçuş ve kabin ekibi üyeleri yıllık ücretli izin taleplerini; yaz(1 Nisan-31 Ekim) ve kış (1 Kasım-31 Mart) sezonu olarak ve bir bölümü 10 günden az olmamak kaydıyla ikiye bölünerek kullanmak üzere elektronik ortamda CressBid uygulaması aracılığıyla yapar. CressBid uygulaması, yıllık ücretli izinlerin yıllık izin kurulunda ilgili yıl için alınan kararlar doğrultusunda aşağıda tariflendiği şekilde talep edilmesine olanak sağlar:

 • Kış Bütün-Yaz Bütün
 • Kış Bütün-Yaz 2 Parça (Hakedişe göre bölünme yapılır)
 • Yaz Bütün-Kış 2 Parça (Hakedişe göre bölünme yapılır)
 • Kış 2 Parça-Yaz 2 Parça

İzin hak edişinin başladığı tarih bilgisi CressBid sistemi üzerinde gösterilir. Uçuş ya da kabin ekibi üyesi ile evli olan uçuş ekibi ya da kabin ekibi üyesine, eşi ile aynı izin tarihlerine planlanma seçeneği Cressbid uygulamasında sunulur. Cressbid uygulamasında Spouses Bid seçilerek eşlerin izin planlamaları birlikte ve talep ettikleri izin dilimlerine ve kotalara uygun tarihlere planlanır. Eşlerin izinlerinin aynı tarihlere planlanma kriterleri yıllık izin kurulunda belirlenir. Yıllık ücretli izin planlamaları; Üretim Başkanlığı’ndan alınan gelecek yıl üretim saati çalışmasına dayanarak, belirlenen yıllık izine çıkabilecek en fazla adam gün saati üzerinden hesaplanan sayısal değerdir. Bu sayının 12 aya bölünmesiyle aylık yıllık izinde olabilecek kişi sayısı hesaplanır. Akabinde toplanan talepler sonucu yıllık ücretli izin planlamaları Ekip Planlama Başkanlığı tarafından belirlenen izin kotaları çerçevesinde gerçekleştirilir.
*Duyurulan tarihlerde CressBid uygulaması üzerinden izin talebi yapmayan çalışanlara yıllık izin kurulunda belirlenen seçenek planlanır.

6.3 İtirazların Değerlendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması

İzin planlaması ile ilgili itirazları olan uçuş ve kabin ekibi üyeleri, izin listesinin ekip üyelerine duyurulmasından sonraki belirlenen süre içerisinde, yıllık izin değişikliği yapılabilecek tarih aralıklarını Cressbid uygulaması üzerinden değişiklik istediği tarihin hangi izin dönemine ait olduğunu, sebebini ve talep ettiği tarihi belirtmelidir. İtiraz taleplerinin CressBid uygulaması üzerinden bildirilmesi ve değerlendirilmesi için, yıllık izin kurulu kurulmaktadır. Yıllık izin kurulunda, sendika tarafından yazılı olarak onaylı en az bir (1) kişi, Uçuş İşletme Başkanlığı tarafından görevlendirilen en az (1) kişi, Kabin Hizmetleri Başkanlığı tarafında görevlendirilen en az (1) kişi, Ekip Planlama Başkanlığı; Kabin Planlama Müdürlüğü, Kokpit Planlama Müdürlüğü ve Ekip Planlama Destek Müdürlüğü tarafından görevlendirilen en az (1)er kişi bulunur ve Cressbid uygulamasından alınan itirazlar kotalar dâhilinde değerlendirilir. Yıllık izin kurulunun değerlendirmesi sonucunda, nihai olarak belirlenen yıllık izinler, yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin alınan kararlar, nedenleri ve gerekçeleri ile birlikte FR.18.0011 Toplantı Tutanağı ile kayıt altına alınır ve katılımcılar tarafından imzalanır. İtiraz talepleri değerlendirme sürecinin ardından yıllık izin listesinin son hali Ekip Planlama Başkanlığı tarafından EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden Personel Yönetimi Başkanlığı’na sunulur.

 

 

 

Planlı Uzatılmış Uçuş Görevleri (PUUGS) planlama koşulları nelerdir? Nerede tanımlıdır?

IR – ORO.FTL.205 Uçuş Görev Süresi (UGS)

 (d) Uçuş sırasındaki dinlenme olmadan uzatmalar kullanılarak intibak edilmiş ekip üyelerine ilişkin azami günlük Uçuş Görev Süresi (UGS).

(1) Azami günlük Uçuş Görev Süresi (UGS), birbirini izleyen herhangi 7 gün içerisinde en fazla 2 kez olmak üzere 1 saate kadar (Tablo – 5) uzatılabilecektir.

Bu durumda;

(i) Uçuş öncesi ve uçuş sonrası dinlenme süreleri asgari 2’şer saat arttırılacaktır veya

(ii) Uçuş sonrası dinlenme süresi 4 saat arttırılacaktır.

(2) (Değişik: 26.12.2016 tarih - 52217814-010.07/727 sayı) Ardışık Uçuş Görev Süreleri (UGS) için uzatmaların kullanıldığı hallerde, (1)’de gerekli görülen uzatılmış iki Uçuş Görev Süresi (UGS) arasındaki ilave uçuş öncesi ve uçuş sonrası dinlenme süresi ardışık olarak birlikte verilecektir.

(3) Uzatma kullanımı önceden planlanacak ve azami olarak aşağıdakiler ile sınırlı olacaktır:

(i) WOCL’ye girilmediğinde 5 sektör veya

(ii) WOCL’ye 2 saatliğine veya daha kısa bir süreliğine girildiğinde 4 sektör veya

(iii) WOCL’ye 2 saatin üzerinde olan bir süreliğine girildiğinde 2 sektör.

(4) Uçuş sırasında dinlenme olmadan azami temel günlük Uçuş Görev Süresinin (UGS) uzatılması, aynı görev süresindeki uçuş sırasındaki dinlenmeye veya açık mesaiye bağlı uzatmalar ile birleştirilmeyecektir.

(5) FTSS, bu Talimat doğrultusunda azami temel günlük Uçuş Görev Süresinin (UGS) uzatılmasına ilişkin limitleri aşağıdaki hususları dikkate alarak belirleyecektir:

(i) Uçulan sektör sayısı ve

(ii) WOCL’ye girilmesi.

(e) Uçuş sırasındaki dinlenmeye bağlı olarak uzatmaların kullanılması ile azami günlük Uçuş Görev Süresi (UGS).

FTSS, bu Talimat doğrultusunda uçuş sırasındaki dinlenme ile azami temel günlük Uçuş Görev Süresinin (UGS) uzatılmasına ilişkin koşulları aşağıdaki hususları dikkate alarak belirleyecektir:

(i) Uçulan sektör sayısı;

(ii) Her bir ekip üyesine tahsis edilen asgari uçuş sırasındaki dinlenme;

(iii) Uçuş sırasında dinlenme olanaklarının türü ve

(iv) Temel uçuş ekibinin artırılması.

Uçuş ve Kabin ekibi personelinin Uçakiçi dinlenme gereklilikleri ve süreleri nerede tanımlıdır?

UÇUŞ VE GÖREV SÜRESİ SINIRLAMALARI İLE DİNLENME GEREKLİLİKLERİ TALİMATI (SHT – FTL) Rev.02 

Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4

h) Dinlenme olanağı: Ekip üyelerinin hava aracında uyumaları için uygun bir ranza veya bacak ve ayak desteğine sahip olan koltuğu,

CS FTL.1.205
(c) Uçuş Görev Süresinin (UGS) uçuş sırasında dinlenmeye bağlı olarak uzatılması.

ORO.FTL.205(e)(iii) hükmü gereğince uçuş sırasında dinlenme olanakları aşağıdaki asgari standartları karşılamalıdır:

“Sınıf 1 dinlenme olanağı”, ranza veya düz veya düze yakın uyku pozisyonuna imkân veren diğer yüzey anlamına gelmektedir. Dikey yönde en az 80°’lik sırt açısıyla geri yaslanır ve gerek kokpitten gerekse de yolcu kabininden ayrı olan, ekip üyesinin ışığı kontrol altında tutabilmesine imkân veren bir alandadır ve gürültüden ve rahatsız edilme durumundan uzak kalma olanağı sağlar;

“Sınıf 2 dinlenme olanağı”, hava aracı kabinindeki, dikey yönde en az 45°’lik sırt açısıyla geri yaslanan, en az 137.5cm açıklığa ve en az 50cm genişliğe sahip olan ve bacak ve ayak desteği sağlayan koltuk anlamına gelmektedir. Bu koltuk, karanlık ve bir miktar gürültü azaltma sağlayacak şekilde yolculardan en azından bir perde ile ayrılır ve yolcular veya ekip üyeleri tarafından verilecek rahatsızlıktan makul düzeyde arındırılmıştır.

(Değişik: 26.12.2016 tarih - 52217814-010.07/727 sayı) “Sınıf 3 dinlenme olanağı”, hava aracı kabinindeki veya kokpitteki, dikey yönde en az 40° geri yaslanan, bacak ve ayak desteği sunan, bir miktar gürültü azaltma ve karanlık ortam sağlamak amacıyla yolculardan en azından bir perde ile ayrılan ve yolcuların oturduğu koltuklardan hiçbirine bitişik olmayan koltuk anlamına gelmektedir. (01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.)

(1) ORO.FTL.205(e)’de yer alan hükümler kapsamında Uçuş Görev Süresinin (UGS) uçuş sırasında dinlenme ile uzatılması aşağıdaki hususlar ile uygun olmalıdır:

(i) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) Uçuş Görev Süresi (UGS) 3 sektör ile sınırlıdır. (01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.)

(ii) Uçuş sırasında asgari dinlenme süresi her bir ekip üyesi için ardışık 90 dakika ve son inişi yapacak uçuş ekibi üyeleri için ardışık 2 saattir.

(2) ORO.FTL.205(e)’de yer alan hükümler kapsamında azami günlük Uçuş Görev Süresi (UGS), uçuş ekibi için uçuş sırasında dinlenmeye bağlı olarak aşağıdaki şekilde uzatılabilecektir: (01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.)

(i) Bir ilave uçuş ekibi üyesi ile:

(A) Sınıf 3 dinlenme olanakları ile 14 saate kadar;

(B) Sınıf 2 dinlenme olanakları ile 15 saate kadar;

(C) Sınıf 1 dinlenme olanakları ile 16 saate kadar;

(ii) İki ilave uçuş ekibi üyesi ile:

(A) Sınıf 3 dinlenme olanakları ile 15 saate kadar;

(B) Sınıf 2 dinlenme olanakları ile 16 saate kadar;

(C) Sınıf 1 dinlenme olanakları ile 17 saate kadar.

(3) Her bir kabin ekibi üyesi için uçuş sırasında asgari dinlenme süresi, Tablo – 6’daki gibidir:

(4) (Değişik: 26.12.2016 tarih - 52217814-010.07/727 sayı) 1 sektörü 9 saatin üzerinde uçuş süresine sahip olan ve azami 2 sektör içeren Uçuş Görev Süreleri (UGS) için, (2)’de belirtilen limitler 1 saat arttırılabilecektir. (01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.)

(5) Dinlenme olanağında geçirilen tüm zaman, Uçuş Görev Süresi (UGS) sayılır.

(6) Varış noktasındaki asgari dinlenme, hangisi daha uzunsa, en az bir önceki görev süresi kadardır veya 14 saattir.

(7) Uçuş Görev Süresinin (UGS) uçuş sırasında dinlenmeye bağlı olarak uzatılması kapsamında ekip üyesi, konumlandırma uçuşu ile aynı uçuşta görevli ekibin bir parçası haline gelemez.

Uçuş ve Kabin ekibi görev başlangıcının ertelenmesi koşulları nelerdir? Nerede tanımlıdır?

UÇUŞ VE GÖREV SÜRESİ SINIRLAMALARI İLE DİNLENME GEREKLİLİKLERİ TALİMATI (SHT – FTL) Rev.02 

CS FTL.1.205

(d) Uçuş operasyonlarında öngörülemeyen haller - Görev başlangıcının ertelenmesi.

(1) İşletme el kitabında görev başlangıcının ertelenmesine ilişkin prosedürlerin tesis edilmiş olması halinde, işletici, öngörülemeyen hallerde görev başlangıç süresini erteleyebilecektir. İşletici, ertelemeye ilişkin kayıtları tutar. Görev başlangıcının ertelenmesi prosedürü, ekip üyesine ilgili uygulamanın devreye alındığında uygun konaklama yerinde kalmasına imkân veren bir tebliğ süresi tesis eder. Böyle bir durumda, ekip üyesinin görev başlangıcının ertelenmesinden haberdar edilmesi halinde, Uçuş Görev Süresi (UGS) şu şekilde hesaplanır:

(i) Ertelemeye ilişkin bir tebliğ (iii) veya (iv) doğrultusunda azami Uçuş Görev Süresinin (UGS) hesaplanmasına sebebiyet verir;

(ii) (Değişik: 17.01.2018 tarih - 52217814-020-E.326 sayı) Görev başlangıç süresinin tekrar değiştirilmesi halinde, Uçuş Görev Süresi (UGS) ikinci tebliğden 1 saat sonra veya bunun daha önce olması halinde ilk ertelenmiş görev başlangıç zamanında sayılmaya başlar;

(iii) Ertelemenin 4 saatin altında olması halinde, azami Uçuş Görev Süresi (UGS) ilk görev başlangıç zamanına dayalı olarak hesaplanır ve Uçuş Görev Süresi (UGS) ertelenmiş görev başlangıç zamanından itibaren sayılmaya başlar;

(iv) Ertelemenin 4 saat veya daha fazla olduğu hallerde, azami Uçuş Görev Süresi (UGS) ilk veya ertelenmiş görev başlangıç zamanından daha sınırlayıcı olanına dayalı olarak hesaplanır ve Uçuş Görev Süresi (UGS) ertelenmiş görev başlangıç zamanından itibaren sayılmaya başlar;

(v) (i) veya (ii)’ye istisna olarak, işleticinin ekip üyesini görev başlangıç süresinde 10 saatlik veya daha uzun olan bir ertelemeden haberdar ettiği ve söz konusu ekip üyesi ile işletici tarafından tekrar temas kurulmadığı hallerde, söz konusu 10 saatlik veya daha uzun erteleme dinlenme süresi sayılır.

EK.10.73.001 | Revision 5
OPERATIONS MANUAL PART-A
CHAPTER 7 – FLIGHT TIME LIMITATIONS
7.1.8.8.2 Delayed Reporting
Turkish Airlines may delay the reporting time in the event of unforeseen circumstances regarding to delayed reporting
procedure specified in Subchapter 7.1.8.8 Turkish Airlines keeps records of delayed reporting. Delayed reporting
procedures establish a notification time allowing a crew member to remain in his suitable accommodation when the
delayed reporting procedure is activated. In such a case, if the crew member is informed of the delayed reporting time,
the FDP is calculated as follows:
1) one notification of a delay leads to the calculation of the maximum FDP according to 3) or 4);
2) if the reporting time is further amended, the FDP starts counting 1 hour after the second notification or at the
original delayed reporting time if this is earlier;
3) when the delay is less than 4 hours, the maximum FDP is calculated based on the original reporting time and the
FDP starts counting at the delayed reporting time;
4) when the delay is 4 hours or more, the maximum FDP is calculated based on the more limiting of the original or
the delayed reporting time and the FDP starts counting at the delayed reporting time;
5) as an exception to 1) and 2), when Turkish Airlines informs the crew member of a delay of 10 hours or more in
reporting time and the crew member is not further disturbed by Turkish Airlines, such delay of 10 hours or more
counts as a rest period.
6) when Turkish Airlines informs the crew member of a delay of 10 hours or more in reporting time and the crew
member is not further disturbed by Turkish Airlines, such delay of 10 hours or more counts as a rest period.7.1.8.8.2.1 Notification and Delayed Reporting Procedure
When a flight start time update is affecting a crew’s flight duty start time;
• If there are 10 hours or more time to the informed flight duty start time or changes in the duties then the
change in the start time is not regarded as a delayed reporting but a regular notification.
• If there are more than 120 minutes to the informed flight duty start time, then the Crew is regarded as “at
home” and Crew Planning Directorate notifies him about the update. The Crew is obliged to check his
telephone and e-mail before leaving his accommodation, and in case he got a message or a call he has to get
the details of the notification and behave accordingly.
• If there are 120 minutes or less to the informed flight duty start time, then the Crew is regarded as “may have
left his home”. So, Crew Planning Directorate calls and informs him about the update:
o If the crew declares that he is at home then continues her/his rest and reports in for the updated
flight duty.
o If he is already on the way, then he comes to the airport and be on airport standby, he may be
reassigned to another duty.
Uçuş ve Kabin ekibi personelin Yıllık Boş Gün hak ediş gün sayısı nedir? Nerede tanımlıdır?

UÇUŞ VE GÖREV SÜRESİ SINIRLAMALARI İLE DİNLENME GEREKLİLİKLERİ TALİMATI (SHT – FTL) Rev.02 

Council Directive 2000/79/EC

Boş gün (Değişik: 26.12.2016 tarih - 52217814-010.07/727 sayı)

Bu Talimatta tanımlanan amaç doğrultusunda ekip üyelerine işletmeler tarafından verilecek boş günlere yönelik uygulamaların;

a) Her bir takvim ayı için asgari 7 yerel gün, ve

b) Her bir takvim yılı için asgari 96 yerel gün olacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

c) Boş günler, çalışılan gün sayısı ile orantılı olarak verilir.

Uçuş ve Kabin ekibi personelinin Uçuş Görev Süresi içerisinde yasal ve mevzuat yemek hakları nerede tanımlıdır?

28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Madde 71

UÇUŞ VE GÖREV SÜRESİ SINIRLAMALARI İLE DİNLENME GEREKLİLİKLERİ TALİMATI (SHT – FTL) Rev.02 

Beslenme IR – ORO.FTL.240

(a) Uçuş Görev Süresi sırasında, özellikle söz konusu Uçuş Görev Süresinin 6 saati aştığı hallerde, ekip üyesinin performansının zarar görmesini engellemek amacıyla yemek ve içecek imkânı mevcut olacaktır.

(b) İşletici, işletme el kitabında, Uçuş Görev Süresi (UGS) sırasında ekip üyesinin beslenmesinin nasıl sağlanacağını belirtecektir. AMC1 ORO.FTL.240

(a) Yemek imkanın sağlandığı durumlarda, özellikle Uçuş Görev Süresinin (UGS) düzenli yemek aralıklarını kapsadığı hallerde olmak üzere (örneğin; Uçuş Görev Süresinin (UGS) 11:00’de başlayıp 22:00'de sona ermesi halinde, iki yemek için yemek imkanının sağlanması gerekmektedir) söz konusu yemek imkanının asgari süresi işletme el kitabında belirtilmelidir.

(b) İşletme el kitabında, ilgili ekip üyesinin vücut ritimlerine etki etmeden beslenmeye ilişkin insani ihtiyaçları değiştirmemek üzere düzenli yemeğin tüketilmesi gereken zaman aralıklarının tanımlanması gerekmektedir.
SGK Kapsamında tanımlı olmayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında İş Kazası olarak tanımlanan Kabin ekibi personelinin özel araçları ile işe geliş/gidiş esnasında yaşanan trafik kazası durumunda yapılacaklar nelerdir?

28.Dönem Toplu İş Sözleşmesi 

Madde 79 : İŞ KAZASI, MALULİYET VE ÖLÜM

1-İş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 13’te sayılan hal ve durumlardan birinde meydana gel

İlgili maddede sayılanlar dışında personelin, kendi imkânları ile makul ve trafikçe mutat güzergâhtan işyerine gidip dönmeleri sırasında meydana gelen kazalar da iş kazası sayılır.

 

BROŞÜRÜN BASILI KOPYALARI SENDİKA TEMSİLCİLİK ODALARINDAN TEMİN EDİLEBİLMEKTEDİR.

SGK Kapsamında tanımlı olmayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında İş Kazası olarak tanımlanan Uçuş (Kokpit) ekibi personelinin özel araçları ile işe geliş/gidiş esnasında yaşanan trafik kazası durumunda yapılacaklar nelerdir?

Dönem Toplu İş Sözleşmesi 

Madde 79 : İŞ KAZASI, MALULİYET VE ÖLÜM

1-İş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 13’te sayılan hal ve durumlardan birinde meydana gelen hemen veya sonradan bedence ve ruhça arızaya uğratan olaydır. 

İlgili maddede sayılanlar dışında personelin, kendi imkânları ile makul ve trafikçe mutat güzergâhtan işyerine gidip dönmeleri sırasında meydana gelen kazalar da iş kazası sayılır.
BROŞÜRÜN BASILI KOPYALARI SENDİKA TEMSİLCİLİK ODALARINDAN TEMİN EDİLEBİLMEKTEDİR.

İş kazası nedir? İş kazası geçirilmesi durumunda yapılacaklar ve haklarım nerede tanımlıdır?

28.Dönem Toplu İş Sözleşmesi 

Madde 79 : İŞ KAZASI, MALULİYET VE ÖLÜM

1-İş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 13’te sayılan hal ve durumlardan birinde meydana gelen hemen veya sonradan bedence ve ruhça arızaya uğratan olaydır. İlgili maddede sayılanlar dışında personelin, kendi imkânları ile makul ve trafikçe mutat güzergâhtan işyerine gidip dönmeleri sırasında meydana gelen kazalar da iş kazası sayılır.

2- Birinci bentteki hallerin doğumunda, işverence ödenecek tazminat tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır;

 a)  İşveren, 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere bu toplu iş sözleşmesinin birinci yılındaçalışanlarının iş kazası yaşaması halinde ilgili bulunduğu sosyal güvenlik kurumu mevzuatına göre malul sayılması ve çalışamaz durumunun raporla belgelenmesi koşuluyla kasıtlı veya ağır kusur halleri hariç kendisine net 280.000.-TL ödeme yapılır.Bu ödeme 2025 yılının birinci ve ikinci altı aylarında Ücret ve Ücret Zamları maddesindeki (Madde 32) indeks sayısına göre hesaplanan değişim oranında (ilave hariç) arttırılarak ödenecektir.

 b) İşveren, 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere bu toplu iş sözleşmesinin birinci yılındaçalışanlarının iş kazası sonucu ölümü halinde kasıt veya ağır kusur hali aranmaksızın yasal mirasçılarına net 280.000.-TL öder.  Bu ödeme 2025 yılının birinci ve ikinci altı aylarında Ücret ve Ücret Zamları maddesindeki (Madde 32) indeks sayısına göre hesaplanan değişim oranında (ilave hariç) arttırılarak ödenecektir.

 

3- İşveren, kasıtlı veya ağır kusur halleri hariç personelin geçirdiği iş kazası, meslek hastalığı veya herhangi bir kaza sonucu asli görevini yapamaz hale gelmesi durumunda;

 a) İki yıl asli görevindeki aylık ücretini (kıdem ücreti + iş tazminatı) aynen öder.

 b) Yukarıdaki durumlara uyan personel (a) fıkrasında belirtilen süre içinde asli görevini yapabilecek biçimde iyileşmezse, durumuna uygun bir iş verilir. Bu durumda eski ücretinde bir değişiklik yapılmaz. Yeni işindeki yan ödemeler ayrıca verilir.

4- İşveren, 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere bu toplu iş sözleşmesinin birinci yılında personelin eceli ile ölümü halinde kasıt veya ağır kusur hali aranmaksızın yasal mirasçılarına net 280.000.-TL öder. Bu ödeme 2025 yılının birinci ve ikinci altı aylarında Ücret ve Ücret Zamları maddesindeki (Madde 32) indeks sayısına göre hesaplanan değişim oranında (ilave hariç) arttırılarak ödenecektir.

bu madde kapsamında ödenecek paralar Türkiye'de Türk Lirası olarak ödenir.

Kabin ekibi personeli için Sendika Yabancı Dil Eğitim Destek Programı kapsamında verilen DLA Eğitimleri planlamalarına nasıl katılım sağlayabilirim?

Değerli Kabin Ekibi Üyelerimiz,

Sendikamızın siz değerli kabin ekibi üyelerine sunduğu DLA İngilizce Sınavına yönelik eğitimlerimiz online olarak devam ediyor. İçinde bulunduğumuz süreci iyi değerlendirip kişisel gelişiminiz için İngilizcenizi aktif tutmanız ve geliştirmeniz gerekmekte. Derslerimize bilgisayar veya akıllı telefonlarınız aracılıyla Zoom uzaktan eğitim sistemi ile katılabilirsiniz.  Eğitimlerimiz İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği mezunu, 20 yıllık deneyime sahip Melek Sönmez tarafından verilecektir.

Derslerimiz DLA sınavının içeriği olan;

* General English

* Picture Description

* Scenarios

* Retelling bölümlerinden oluşmaktadır ve İngilizceyi aktif konuşma hedeflidir.       

Bu fırsattan nasıl yararlanırım?

* Henüz yeni internet sitemize üye girişi yapmamış iseniz, aşağıdaki bağlantıda yer alan adımları izlemeniz gerekmektedir. (Önceden giriş yapan üyelerimiz etkinlikler kısmından “DLA Online Eğitim” etkinliğine giriş yaparak başvurularını yapabilirler.

www.havais.org.tr/nasil/index.html

*  Derslerin verimli olması için Etkinlikler bölümüne girdikten sonra DLA Eğitimleri hanesinde yer alan “Seçiniz” kutucuğundan eğitimleri sırası ile (Ders 1, Ders 2, Ders 3...şeklinde) seçmeniz gerekmektedir.

* Sistemden dersinizi seçtikten sonra tarihi ve saatini not alınız.

*  Eğitim için seçtiğiniz gün ve saatten önce, Zoom online eğitim sistemini bilgisayarlarınıza veya uygulamasını akıllı telefonlarınıza yüklemenizi rica ederiz.

* Zoom üzerinden gerçekleştireceğimiz derslerimiz interaktif, karşılıklı video görüşmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş)

ÖRNEK PROGRAM İÇERİĞİ


İş sağlığı ve Güvenliği Yasal ve Diğer Şartlar ve TİS Kapsamında sorumluluklar nelerdir? Gerçekleşen İSG Kurul toplantı gündem ve kararlarının yayımlandığı tutanaklara nereden ulaşılır?
28.Dönem Toplu İş Sözleşmesi 

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Madde 1: AMAÇ

Bu İşletme Toplu İş Sözleşmesinin amacı, Ortaklığın rekabet gücünü, verimliliğini ve üretimi artırmak, işyerinde çalışan sendika üyesi işçilere çağdaş hak ve yararlar sağlamak, ücretlerini ve çalışma koşullarını iyileştirmek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almak, işverenlerin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla kotarmaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM İş Sağlığı ve Güvenliği

Madde 55: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

A- Bu konuda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

B- İSGB kurulması zaruri olan işyerlerinde, işveren normal ve vardiyalı çalışmalar esnasında personele hizmet verilmesi tıbbi olarak gerekli durumlarda kullanılmak üzere, Sağlık Bakanlığı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine uygun ambulans hizmeti vermeyi kabul eder.

HAVA-İŞ VE THY AO İŞVEREN VE İŞYERİ TEMSİLCİLERİ İSG UÇUŞ KURULU TOPLANTILARI 

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmalıdır. Kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak düzenli toplantılar planlar. Hava yolu ile yolcu taşımacılığı iş kolunda hizmet sunan Ortaklığımız İşyeri tehlike sınıfları listesinde Tehlikeli işyeri sınıfı olarak tanımlıdır. Tehlikeli işyeri sınıfı tanımı kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik içeriğinde tanımlı Kurul oluşumu ve İSG Kurulları çalışma usullerine uyumlu olarak İSG Uçuş Kurulu periyodik olarak 2 ayda bir toplantılar düzenlemektedir. İlgili Yönetmelikte belirtilen Kurulun oluşumu kapsamında Hava-İş Uçuş Baştemsilcisi ve Çalışan temsilcileri bu kurullarda görev yapmaktadır. Sizler tarafında tarafımıza iletilen ve/veya bizzat uçuş ve kabin ekibi üyesi temsilcilerimizin yaşadıkları/şahit oldukları konular ve İSG yi etkileyen/etkileyeceği düşünülen her türlü küresel çapta yaşanan/yaşanacağı öngörülen salgın vb ve/veya olaylar kurul toplantılarında gündeme getirilir. Koruma ve kontrol önlemleri görüşülür, tartışılır, talepler iletilir.  Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır. Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca çalışanlara duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir. Kurulca işyerinde ilan edilen tüm kararlar işverenleri ve çalışanları bağlar.

Bu kapsamda İSG Uçuş Kurullarında tarafımızca oluşturulan gündem ve görüşülmüş kurul kararlarından Hava-İş adına temsilcilerimizin kurula ilettiği ve karar olarak kayıt ve imza altına aldırdığı toplantı kararından bazıları örnek olarak aşağıda verilmektedir.

 • Önceki İş Sağlığı Güvenliği Kurul Kararlarının Gerçekleşme Durumları
 • Pandemi Sonrası Gündeme Alınması Gereken Mevzuat Ve Doküman Değişikliklerinden Yansıyan Şirketiçi Uygulama Değişikliklerinin Gözden Geçirilmesi Ve Değerlendirilmesi,
 • Yer Operasyon Altişveren Faaliyetleri (Uçağa Hizmet Veren TGS, Teknik gibi Ekiplerin Uçakiçi Koruyucu Donanım Kullanma Hususları)
 • Uçuş/Kabin  Eğitim Operasyonları Süreçlerinde Korunma ve Kontrol Önlemleri
 • İKRAM (Değişen İkram Uygulamaları Hakkında Tarafınıza Gelen Ekip Geri Bildirimleri/Değerlendirilmesi, Alınan Aksiyonların İncelenmesi)
 • ULAŞIM (Altur)
 • SAW MEYDANI;
 • İSG açısından yaşanan Yer Operasyon Süreçleri Hizmet Aksaklıkları,
 • Ekip yemekleri içerikleri nitelik ve nicelik sorunları,
 • Uçaklara yüklenen koruyucu donanım, temizlik eldiveni vs gibi yükleme aksaklıkları,
 • Ekip Bekleme Odası Konfor aksaklıkları (Sıcak ve Havalandırmanın yetersizliği) ve Acil Durum Tahliye konusunun değerlendirilmesi (Risk analizlerinin gözden geçirilmesi ve ilgili İSG Uzmanı gözlem talebi.)

Ayrıca gerçekleşen tüm İSG Uçuş Kurulu Toplantı Tutanaklarına Yönetmelik gereği çalışanların erişimi Ortaklık intranet ortamı Sağlık Müdürlüğü sayfasında sağlanmaktadır.

Ref. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (20.06.2012 tarihli)

THY AO PR.32.084 |İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları ProsedürüSendika nedir? Yetkili Sendika nedir?

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

Kanun Numarası : 6356

Kabul Tarihi : 18/10/2012

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/11/2012 Sayı : 28460

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta başvurmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2 –

ğ) Sendika: İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve

çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşları,
h) Toplu iş sözleşmesi: İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmeyi,

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması

Yetki

MADDE 41 – (1) Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde üçünün üyesi bulunması şartıyla işçi sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyerinde başvuru tarihinde çalışan işçilerin

yarıdan fazlasının, işletmede ise yüzde kırkının kendi üyesi bulunması hâlinde bu işyeri veya işletme için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir.

(2) İşletme toplu iş sözleşmeleri için işyerleri bir bütün olarak dikkate alınır ve yüzde kırk çoğunluk

buna göre hesaplanır.

(3) İşletmede birden çok sendikanın yüzde kırk veya fazla üyesinin olması durumunda başvuru

tarihinde en çok üyeye sahip sendika toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir.

(4) Bir işveren sendikası, üyesi işverenlere ait işyeri veya işyerleri, sendika üyesi olmayan bir

işveren ise kendi işyeri veya işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir.

(5) Bir işkolunda çalışan işçilerin yüzde üçünün tespitinde Bakanlıkça her yıl ocak ve temmuz

aylarında yayımlanan istatistikler esas alınır. Bu istatistiklerde her bir işkolundaki toplam işçi sayısı ile işkollarındaki sendikaların üye sayıları yer alır. Yayımlanan istatistik, toplu iş sözleşmesi ve diğer işlemler için yeni istatistik yayımlanıncaya kadar geçerlidir. Yetki belgesi almak üzere başvuran veya yetki belgesi alan işçi sendikasının yetkisini daha sonra yayımlanacak istatistikler etkilemez.

(6) Yayımından itibaren on beş gün içinde itiraz edilmeyen istatistik kesinleşir. İstatistiğin gerçeğe

Uymadığı gerekçesiyle bu süre içinde Ankara İş Mahkemesine başvurulabilir. Mahkeme bu itirazı on beş gün içinde sonuçlandırır.

Mahkemece verilen karar, ilgililerce veya Bakanlıkça temyiz edilebilir. Yargıtay temyiz talebini on

beş gün içinde kesin olarak karara bağlar.

(7) Bakanlık, yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde kendisine

gönderilen üyelik ve üyelikten çekilme bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işçi bildirimlerin esas alır.

Yetki tespiti için başvuru

MADDE 42 (1) Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası Bakanlığa başvurarak yetkili

olduğunun tespitini ister. İşveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren de Bakanlığa başvurarak yetkili işçi sendikasının tespitini isteyebilir.

(2) Bakanlık, kayıtlarına göre başvuru tarihi itibarıyla bir işçi sendikasının yetkili olduğunu tespit

ettiğinde, başvuruyu, işyeri veya işletmedeki işçi ve üye sayısını, o işkolunda kurulu işçi sendikaları ile taraf

olacak işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverene altı iş günü içinde bildirir.

(3) İşçi sendikasının yetki şartlarına sahip olmadığının ya da işyerinde yetki şartlarına sahip bir işçi

Sendikasının bulunmadığının tespiti hâlinde, bu bilgiler sadece başvuruyu yapan tarafa bildirilir.

(4) Sigortalılığın başlangıcı ile sona ermesine ilişkin bildirimlerden yasal süresi içinde Sosyal

Güvenlik Kurumuna yapılmayanlar, yetkili işçi sendikasının tespitinde dikkate alınmaz.

(5) Yetki tespiti ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.