4447 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde

April 1, 2020

Değerli üyelerimiz,

 

25/03/2020 tarihli 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 41. Maddesi uyarınca 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 23 – 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder. Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir. Bu madde kapsamında yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılır. Bu madde kapsamında yapılan başvuru tarihini 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fıkrada belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

4447 sayılı kanuna eklenen geçici 23. Maddesi uyarınca; işverenin kısa çalışma uygulanmasından yararlanabilmesi için kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri gerekçeleri dışında iş akdinin feshinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. İş güvencesinin sürekliliği ve istihdamın devamı prensipleri uyarınca kanun koyucu tarafından getirilen bu önlemin işveren açısından caydırıcılığı kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayacak oluşudur.

Kısa çalışma uygulaması dönemi içerisinde işveren tarafından sözleşmelerin İş Kanunu Md 17, 18, 19 uyarınca geçerli nedenle fesih hali, İş Kanunu Md 25/2 dışında kalan haklı nedenle fesih halleri de dahil olmak üzere herhangi bir nedene dayanılarak sözleşmelerin feshedilmesi ve bu durumun iş müfettişleri tarafından tespiti halinde; işverenin kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayacağını ve bunun sonucunda ciddi kayıplarla ile karşı karşıya kalacağı unutulmamalıdır.

 

Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş)

Benzer Haberler

22-23-24 Mart 2022 Ordu Giresun Havalimanı, Samsun, Hopa, Trabzon, Kastamonu ve Merzifonda Görev Yapan Üyelerimizi Ziyaret

DEVAMI

7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü

DEVAMI

Dünya Kabin Memurları Günü Kutlu Olsun!

DEVAMI

Nasıl Üye Olurum?

Detaylar

Hukuk

Detaylar